GR20111229 punt 3: Intergemeentelijke vereniging wo-ni-de - Goedkeuring begroting 2012

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 43 § 2 5° en 196;

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op het raadsbesluit van 4 maart 2010 houdende oprichting van en deelname aan de intergemeentelijke vereniging met de gemeente Denderleeuw voor een subsidieproject lokaal woonbeleid, houdende goedkeuring van de statuten, het inhoudelijk project en de subsidieaanvraag;

 

Gelet op artikel 26 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging;

 

Gelet op het ontwerp van begroting 2012;

 

Overwegende dat de uitgaven in totaal € 144.689 bedragen en de ontvangsten eveneens € 144.689;

 

Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove € 51.003 bedraagt en dat dit bedrag zal worden voorzien op artikel 922/435-01 van het budget 2012 van de stad Ninove;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

De begroting 2012 van de intergemeentelijke vereniging WO-NI-DE wordt goedgekeurd.