GR20111229 punt 2: Autonoom Gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove - Goedkeuring budget 2012

DE RAAD,

 

Gelet op de artikelen 232 tot 244 van het gemeentedecreet;

 

Gelet op artikel 243 van het gemeentedecreet dat bepaalt dat de raad van bestuur het budget van het autonoom gemeentebedrijf vaststelt en aan de gemeenteraad voorlegt voor 31 oktober;

 

Overwegende dat de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove in zitting van 20 december 2011 het budget 2012 vaststelt;

 

Overwegende dat het autonoom gemeentebedrijf een bijdrage van het stadsbestuur in het exploitatieverlies vraagt van € 6.848.542;

 

Overwegende dat het autonoom gemeentebedrijf een investeringssubsidie in kapitaal van € 135.700 aan het stadsbestuur vraagt voor investeringen in de activa eigen aan het bedrijf;

 

Overwegende dat de geplande investeringen in de activa van de stad via het autonoom gemeentebedrijf geraamd worden op € 2.227.425 verdeeld onder het platform wegen voor € 1.724.500, het platform patrimonium voor € 288.925 en het platform groen voor € 214.000;

 

Overwegende dat er overeenstemming is tussen het voorstel van het autonoom gemeentebedrijf en het voorstel van de stadsdiensten;

  

BESLUIT, met 29 ja-stemmen en 3 onthoudingen

 

Het budget 2012 van het autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf wordt goedgekeurd als volgt:

  1. de bijdrage in het exploitatieverlies van het autonoom gemeentebedrijf wordt bepaald op € 6.848.542
  2. de investeringssubsidie in kapitaal voor investeringen in de activa eigen aan het bedrijf wordt bepaald op € 135.700
  3. de geplande investeringen via het autonoom gemeentebedrijf in de activa van de stad wordt bepaald op in totaal € 2.227.425