GR20111229 punt 1: Politiezone Ninove - Politiebegroting 2012 - Gewone en buitengewone dienst - Goedkeuring

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, voornamelijk op de artikelen 34, 71, 72, 73, 74 en 75;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 48 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2012 ten behoeve van de politiezones;

 

Overwegende dat de stad Ninove een ééngemeentezone is;

 

Gelet op het ontwerp van begroting 2012, gewone- en buitengewone dienst;

 

Overwegende dat het ontwerp van begroting 2012 werd besproken in de begrotingscommissie;

 

Gelet op de memorie van toelichting;

 

Gelet op het advies van de commissie bedoeld in art. 11 van het K.B. van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;

 

Overwegende dat de Federale Minister van Binnenlandse Zaken de opstelling van een meerjarenplanning voor 2012 nog niet oplegt maar wel aanbeveelt;

 

Overwegende evenwel dat nog geen model van meerjarenplanning door de minister voorgeschreven is;

 

Overwegende dat wellicht daarom nog geen softwarepakket ter beschikking gesteld is door de leverancier van de software voor de Politiezone  Ninove, de NV Cevi;

 

Overwegende dus dat de politiebegroting 2012 niet vergezeld is van een meerjarenplanning;

 

 

BESLUIT, met 26 ja-stemmen en 6 onthoudingen

 

1. De politiebegroting 2012 - gewone- en buitengewone dienst - wordt goedgekeurd zoals hierna vermeld:

 

                Gewone Dienst :

                Geraamd Alg. Resultaat 2011: € 235.874,00      

                Ontvangsten: € 6.498.120,00

                Uitgaven: € 6.877.119,00

                Saldo Eigen Dienstjaar: € - 378.999,00

                Saldo Vorige Jaren: € - 292.791,00

                Saldo Overboekingen : € 500.000,00

                Resultaat Begroting 2012: € - 171.790,00

                Algemeen Resultaat 2012: € 64.084,00

 

                Buitengewone Dienst :

                Geraamd Alg. Resultaat 2011: € 1.543,00

                Ontvangsten: € 308.500,00 

                Uitgaven: € 308.500,00 

                Saldo Eigen Dienstjaar: € 0,00  

                Saldo Vorige Jaren: € 0,00

                Saldo Overboekingen: € 0,00  

                Resultaat Begroting 2012: € 0,00 

                Algemeen Resultaat 2012: € 1.543,00

 

2. De begroting wordt voor goedkeuring gestuurd aan de provinciegouverneur.