GR20111215 punt 9: Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse gewest en de stad "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling" voor 2012 - Goedkeuring

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het voorstel van mevrouw Crevits, minister van Leefmilieu, om het samenwerkingsakkoord "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling" voor de periode 2008-2013 te ondertekenen";

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 24/04/2008 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams Gewest en de stad "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling" voor de periode 2008-2013;

 

Overwegende dat in de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 volgens volgende structuur is opgebouwd:

 

Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013

Subsidie per jaar

- Basis: verplicht uit te voeren

71.146,17 EUR

- Onderscheidingsniveau: 35 punten te behalen, vrij te kiezen over te thema's

30.000 EUR (duurzaamheidsambtenaar)

- projecten: 50% subsidieerbaar

19.991 EUR

- minawerkers

74.400 EUR

 

Gelet op het gunstig advies van de minaraad van 1 december 2011;

 

Overwegende dat door de ondertekening van hogervermelde overeenkomst de stad zich engageert tot welbepaalde inspanningen waarvoor zij van het Vlaamse Gewest subsidies ontvangt;

 

Overwegende dat de stad door uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst in vorige jaren al een beleid heeft uitgebouwd omtrent instrumentarium, vaste stoffen, water, natuurlijke entiteiten, hinder en energie en het daarom aangewezen is dit beleid voort te zetten en verder uit te bouwen; dat het volgende jaar rond de thema's kan gewerkt worden die nog niet werden uitgediept zoals mobiliteit, milieuverantwoord productgebruik, bodem;

 

Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst thema's omvat die raakvlakken hebben met andere diensten zoals water, mobiliteit en energie zodat overleg en samenwerking tussen de diensten noodzakelijk zal zijn;

 

Overwegende dat het aangewezen is de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 in 2012 te ondertekenen voor:

- de basis

- het onderscheidingsniveau

- volgende projecten:

* Aankoop milieuvriendelijk voertuig;

* Aankoop van een sonometer;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

De samenwerkingsovereenkomst (contracttekst 2008-2013) tussen de stad Ninove en het Vlaams gewest te ondertekenen voor het werkingjaar 2012 voor volgende onderdelen:

- basis

- onderscheidingsniveau

- volgende projecten:

* Aankoop milieuvriendelijk voertuig;

* Aankoop van een sonometer.