GR20111215 punt 7: Uitbrengen advies over de voorlopig vastgestelde partiële herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan provincie Oost-Vlaanderen

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, in voege vanaf 1 september 2009; in bijzonder artikel 2.2.10.§4 dat bepaalt dat de gemeenteraden van de gemeenten hun advies bezorgen aan de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening;

 

Gelet op de partiële herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Provincie Oost-Vlaanderen, voorlopig vastgesteld door de provincieraad van Oost-Vlaanderen op 7 september 2011;

 

Gelet op het openbaar onderzoek over dit ontwerp dat georganiseerd wordt door de provincie Oost-Vlaanderen en loopt van 13 oktober 2011 tot en met 10 januari 2012;

 

Overwegende dat de partiële herziening in grote lijnen volgende punten bevat:

- De termijn voor het ruimtelijk beleid is verlengd tot 2012 met een doorkijk naar 2020, waardoor er terug duidelijkheid ontstaat welke keuzes er voor de toekomst gelden

- Voor wonen en bedrijventerreinen zijn er cijfers gewijzigd, maar blijft de keuze gelden om nieuwe ontwikkelingen van wonen en werken meer in de stedelijke gebieden te situeren. Er wordt ook meer aandacht besteed aan een kwalitatief woonbeleid en er wordt rekening gehouden met de groeiende woonbehoefte van specifieke groepen (woonvormen voor ouderen, kleinere gezinnen,…)

- Het beleid voor kleinhandel werd aangepast;

 

Overwegende dat de stad Ninove door deze partiële herziening ten opzichte van de andere Oost-Vlaamse steden geen bijkomend nadeel ondervindt;

 

Overwegende dat de dienst ruimtelijke ordening hierover geen opmerkingen heeft en gunstig advies formuleert;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

  1. De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening over de voorlopig vastgestelde partiële herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan provincie Oost-Vlaanderen.  
  2. Dit advies wordt naar de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, W. Wilsonplein 2 in 9000 Gent gestuurd.