GR20111215 punt 6: Uitbrengen advies over het voorlopig vastgestelde addendum bij het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, in voege vanaf 1 september 2009; in het bijzonder artikel 2.2.10.§4 dat bepaalt dat de gemeenteraden van de aangrenzende gemeenten hun advies bezorgen aan de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening;

 

Gelet op het addendum bij het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant, voorlopig vastgesteld door de provincieraad van Vlaams-Brabant op 20 september 2011;

 

Gelet op het openbaar onderzoek over dit ontwerp dat georganiseerd wordt door de provincie Vlaams-Brabant en loopt van 9 november 2011 tot en met 6 februari 2012;

 

Overwegende dat de actualisatie en gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen in 2011 ertoe geleid heeft dat het ruimtelijk structuurplan van de provincie op sommige punten niet langer actueel is en soms zelf in tegenspraak is met het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen;

 

Overwegende dat dit addendum in de eerste plaats een afstemming van het structuurplan Vlaams-Brabant op het hogere en lagere beleidsniveau beoogt zonder de uitgangspunten en kernprincipes van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant te willen in vraag stellen;

 

Overwegende dat in concreto door dit addendum analoge aanpassingen aan het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant worden aangebracht, zoals aan het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen door de recente voorlopig vastgestelde partiële herziening ervan;

 

Overwegende dat de stad Ninove door dit addendum geen nadeel ondervindt;

 

Overwegende dat de dienst ruimtelijke ordening hierover geen opmerkingen heeft en gunstig advies formuleert;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening over het voorlopig vastgestelde addendum bij het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant.

 

Dit advies wordt naar de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Provincieplein 1 in 3010 Leuven gestuurd.