GR20111215 punt 4: Fingem - Buitengewone algemene vergadering - Donderdag 22 december 2011 - Akteneming agenda - Bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Fingem;

 

Overwegende dat de stad bij brief van 15 november 2011 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Fingem op 22 december 2011 in het congrescentrum 'De Montil' Moortelstraat 8 te 1790 Affligem (Essene);

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking ;

 

Gelet op de uitnodiging van de buitengewone algemene vergadering met volgende agenda :

1. Begroting 2012

2. Kennisname van de voorziene activiteiten en de te volgen strategie 2012

3. Statutaire benoemingen;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de buitengewone algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale ;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. Neemt akte van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Fingem.

 

2. Aan de vertegenwoordiger van de stad in de buitengewone algemene vergadering van Fingem op 22 december 2011 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

3. Afschrift van deze beslissing zal opgestuurd worden aan het secretariaat van Fingem, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.