Gr20111215 punt 21: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Invoeren beperkte parkeertijd met parkeerschijf of bewonerskaart - Paternostergang te Ninove

 

 
 

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

               

Overwegende dat het wenselijk is over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone in de Paternostergang te Ninove;

               

Overwegende dat de bewoners van de Paternostergang hierdoor de mogelijkheid hebben in hun straat te parkeren;

               

Overwegende dat de bewonerskaart kan bekomen worden volgens de bepalingen van het retributiereglement op het langdurig of residentieel parkeren;

               

Overwegende dat de bewonerskaart slechts 1 jaar geldig is en bijgevolg jaarlijks dient hernieuwd te worden;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Artikel 1 :              In de Paternostergang wordt het parkeren in de parkeervakken uitsluitend toegelaten voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en minibussen en dit uitsluitend in het regime van parkeertijd (blauwe zone reglementering) – uitgezonderd bewoners.

 

Artikel 2 :              De blauwe zone reglementering wordt aangeduid door een verkeersbord E9b met onderbord type VIIb, een onderbord type V 'uitgezonderd bewoners' en een onderbord type X dat het begin en einde van de reglementering aanduidt.

 

Artikel 3 :              Deze beslissing zal ter kennisgeving worden voorgelegd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.