GR20111215 punt 20: Retributie op sommige tussenkomsten van de brandweerdiensten - Aanpassing

DE RAAD,

 

Gelet op artikel 173 van de Grondwet;

 

Gelet op de artikelen 42, 94, 186 en 253 van het Gemeentedecreet;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van  25 oktober 2007 houdende vestiging van een retributie op sommige tussenkomsten van de brandweerdiensten;

 

De eigenlijke taak van de brandweer bestaat in brandbestrijding en brandpreventie. Dit volgt uit artikel 135, § 2, 5°, van de nieuwe gemeentewet. Traditioneel is aangenomen dat deze opdracht kosteloos moet zijn ten aanzien van de beschermde personen of goederen gezien zij behoort tot de collectieve dienstverlening die door de gemeente verplicht moet verzekerd worden.

 

Daarnaast heeft de brandweerdienst ook een humanitaire taak toegewezen gekregen telkens mensen in gevaar verkeren of goederen bedreigd zijn. Dit volgt uit de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming en de wet van 2 juli 1964 op de dringende geneeskundige hulpverlening.

 

Alleen in de uitzonderingen die door de wet zijn voorzien kan een retributie gevraagd worden voor de interventies van de brandweerdiensten. Dit zijn:

-          interventies krachtens wettelijke of reglementaire verplichtingen in geval van besmetting of van behoorlijk vastgestelde toevallige vervuiling (artikel 85, eerste lid van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen voor 1977)

-          buiten de wetten en reglementen opgelegde interventies (artikel 85, tweede lid van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen voor 1977)

-          de dringende geneeskundige hulpverlening (artikel 1 en artikel 9 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening. Het tarief van dit ziekenvervoer is vastgesteld bij koninklijk besluit.

 

Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, inzonderheid op artikel 2bis, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2003, en op artikel 2bis/1, ingevoegd bij de wet van 27 december 2004;

 

Gelet op het KB van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn;

 

Gelet op artikel 2 van het KB van 25 april 2007 waarin de opdrachten worden opgesomd die door de hulpdiensten gratis moeten uitgevoerd worden;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is om de kosten, veroorzaakt door de opdrachten die niet opgesomd zijn in artikel 2 van het KB van 25 april 2007, te verhalen ten laste van de fysieke persoon of de rechtspersoon in wiens belang de interventie uitgevoerd wordt;

 

Gelet op artikel 4 van het KB van 25 april 2007 waarin gesteld wordt dat de gemeente, voor de brandweerdienst waarvan ze voor het beheer instaat, een lijst moet opstellen met de opdrachten waarvan de kosten verhaald worden en met hun tarieven;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Artikel 1:

Het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2007 houdende vestiging van een retributie op sommige tussenkomsten van de brandweerdiensten wordt met ingang van 1 januari 2012 opgeheven.

 

Artikel 2:

Er wordt met ingang van 1 januari 2012 een retributie geheven op tussenkomsten van de brandweerdiensten voor opdrachten die niet opgesomd zijn in artikel 2 van het KB van 25 april 2007.

 

Artikel 3:

Overeenkomstig artikel 2 van het KB van 25 april 2007 moeten volgende opdrachten gratis uitgevoerd worden door de hulpdiensten:

 

1°    de interventies betreffende de bestrijding van brand en ontploffing;

2°    de technische hulpverleningswerkzaamheden, op voorwaarde dat het gaat om een noodoproep om mensen te beschermen of te redden;

3°    bestrijding van de rampspoedige gebeurtenissen en de catastrofen;

4°    de coördinatie van de hulpverleningsoperaties;

5°    de internationale opdrachten van civiele bescherming, uitgezonderd de opdrachten inzake de bestrijding tegen vervuiling;

6°    de drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de burger, in geval van een vrij ernstig watertekort of van een watertekort dat een omvangrijk gebied treft;

7°    de waarschuwing aan de bevolking;

8°    de interventie naar aanleiding van een loos alarm.

 

Artikel 4:       Definities

Tenzij anders uitdrukkelijk bepaald wordt onder de hierna vermelde begrippen en woorden het volgende begrepen:

 

1°      begunstigde: de fysieke persoon of de rechtspersoon in wiens belang de interventie uitgevoerd wordt;

2°      vervuiling: een aanslag op het natuurlijk milieu, zowel lucht, water als bodem, waarbij de gewraakte producten een zichtbare of meetbare schade of hinder veroorzaken of kunnen veroorzaken;

3°      falend technisch alarm: het alarmeren van de hulpdiensten veroorzaakt door een slecht functionerend detectiesysteem;

4°      loos alarm: het te goeder trouw verwittigen van de hulpdiensten, terwijl een uitruk niet nodig was;

5°      normale diensturen: uren gepresteerd op werkdagen (maandag t/m zaterdag) van 6 tot 22 uur;

6°      nachtdienst: uren gepresteerd op week- en zaterdagen van 22 tot 6 uur;

7°      zondagdienst: uren gepresteerd op zon- en feestdagen van 00 tot 24 uur;

8°      duur interventie: de duur van een interventie is gelijk aan de tijd verlopen tussen het vertrek uit de brandweerkazerne en de terugkeer in diezelfde kazerne. Elk begonnen uur wordt als een volledig uur beschouwd.

9°      dagdeel: de dagdelen zijn van 00 tot 6 uur, van 6 tot 12 uur, van 12 tot 18 uur en van 18 tot 24 uur;

10°   huisdieren: o.a. honden, katten, konijnen, hamsters, muizen, tamme ratten, cavia's, fretten, parkieten, kanaries, reptielen, …;

11°   landbouwhuisdieren: o.a. paarden, ezels, koeien, geiten, varkens, kippen, struisvogels, herten, … .

 

Artikel 5:

Volgende opdrachten vallen onder het retributiereglement:

 

1°      leveren van water (geen drinkwater). Zwembaden en dergelijke worden niet gevuld.

2°      opvissen van allerlei materieel uit waterlopen;

3°      wegnemen of beveiligen van een antenne, dakgoot, afsluiting, gevelelementen, bomen, …, die op de openbare weg dreigen te vallen of de openbare veiligheid in het gedrang kunnen brengen (gratis bij stormweer of noodweer zoals aangekondigd in de berichtgeving van het KMI tenzij ingeval van kennelijk slecht onderhoud);

4°      beveiligen of stabiliseren van (on)roerende goederen om verdere schade te voorkomen;

5°      leegpompen van ruimtes (gratis in periodes van algemene wateroverlast ten gevolge van noodweer zoals aangekondigd in de berichtgeving van het KMI of indien te wijten aan andere externe oorzaken, tenzij in geval van kennelijk slecht onderhoud);

6°      reinigen van oppervlakten ingevolge o.m. vervuiling, verkeersongevallen, …, met uitzondering van ongevallen waarbij geen enkel gemotoriseerd voertuig betrokken is;

7°      redden van landbouwhuisdieren;

8°      onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten of -zwermen;

9°      falend technisch alarm van algemene automatische branddetectiesystemen;

10°   uitschakelen van alarminstallaties;

11°   uitvoeren van brandwacht en brandweerbewaking bij o.a. vuurwerk, evenementen, …

12°   redden van huisdieren;

13°   adviesverlening en controlebezoeken inzake brandpreventie.

 

Artikel 6:       Tarieven

 

1°    voor de opdrachten vermeld in artikel 5, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° en 7° worden de tarieven vastgesteld als volgt:

 

  1. voor het inzetten van personeel (tarieven per uur)

 

Normale Diensturen

Nachtdienst

Zondagdienst

officieren

35 EUR

43,75 EUR

70  EUR

onderofficieren

26 EUR

32,50 EUR

52 EUR

Korporaals en brandweermannen

23 EUR

28,75 EUR

46 EUR

 

  1. voor het inzetten van materieel en blusmiddelen (tarieven per uur en per voertuig)

 

Voertuigen waarvan de

cilinderinhoud niet meer dan 2.000cm³ bedraagt

25 EUR per uur

Voertuigen waarvan de

cilinderinhoud tussen 2.000cm³ en 4.500 cm³ bedraagt

100 EUR per uur

Voertuigen waarvan de

cilinderinhoud meer dan 4.500cm3 bedraagt

150 EUR per uur

Reddingsboot en ander gemotoriseerd werktuig (ongeacht cilinderinhoud)

25 EUR per uur

 

Materieel en personeel welke niet noodzakelijk is voor de interventie, maar wel ter plaatse is om organisatorische redenen, wordt niet gefactureerd. Alle ander materieel wordt gefactureerd.

 

  1. voor het gebruik van producten zoals water (artikel 5.1), schuim, detergenten of olieabsorberende producten en salvagegoederen (artikel 5.4), met uitzondering van brandstof en smeermiddelen: tegen kostprijs

 

  1. opdrachten door derden verricht op verzoek van de brandweerdienst: tegen kostprijs

 

2°    voor de opdrachten vermeld in artikel 8°, 9°, 10°, 11° en 12° worden de tarieven forfaitair vastgesteld:

 

onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten of zwermen

30,- EUR

falend technisch alarm van algemene automatische branddetectiesystemen

250,- EUR

uitschakelen van alarminstallaties

60,- EUR

uitvoeren van brandwacht en brandweerbewaking bij o.a. vuurwerk, evenementen, … (per 2 brandweermannen per dagdeel)

60,- EUR

redden van huisdieren

30,- EUR

 

3°    Brandpreventieopdrachten

De opdrachten vermeld in artikel 5, 13° m.b.t. brandpreventie zijn alle schriftelijke adviesverleningen en controlebezoeken die het voorkomen van brand betreffen. Deze worden uitgevoerd door officieren, consulenten preventie en deskundigen bouwtoezicht.

 

§1. De retributie voor preventieopdrachten is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen, inclusief de openbare of  privéonderneming, de openbare dienst, de federale, gewestelijke of gemeentelijke overheid in wiens voordeel de tussenkomst van de brandweer in verband met brandpreventie heeft plaatsgevonden.

 

§2 De retributie voor preventieopdrachten is niet verschuldigd:

  • voor alle aanvragen betreffende eigen opdrachten van de gemeentebesturen en OCMW's van de zone Zuid Oost.
  • voor volgende aanvragen voor de organisatie van een evenement ingediend door de Europese gemeenschap, de Vlaamse Overheid, het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, de gemeentebesturen van de zone Zuid Oost, de extern verzelfstandigde agentschappen, de kerkfabrieken en de erkende onderwijsinstellingen en filantropische, culturele, sociale, sport-, buurt- en jeugdverenigingen, die als hoofdorganisator optreden, de natuurlijke personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen die door de gemeentebesturen van de zone Zuid Oost logistiek ondersteund of betoelaagd worden; de natuurlijke personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen, voor evenementen, waarbij de gemeentebesturen van de zone Zuid Oost een regiefunctie vervullen.

 

§3 Voor alle brandpreventieopdrachten wordt een retributie gevestigd van 50 EUR per persoon per uur.

 

§4   Voor elke prestatie wordt minimaal één uur aangerekend.

Voor elk begonnen half uur wordt een volledig half uur aangerekend.

De tijd besteed aan voorbesprekingen, studie van plannen en/of dossier, controlebezoeken en afwerken van het advies wordt mee aangerekend.

 

§5   De gevorderde retributie blijft verschuldigd ongeacht het gebruik of gevolg dat de aanvrager geeft aan het verleende advies.

 

Artikel 7:

De tarieven vermeld in artikel 6,1°,A worden jaarlijks aangepast aan de index van de consumptieprijzen. Ze worden op 1 januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december van het voorgaande jaar volgens de formule R x l waarbij:

                                      i

R = tarief zoals vastgesteld in artikel 6, 1°, A;

 

I = de index van de maand december van het voorgaande jaar; = december 2012 bij eerste aanpassing, i.e. januari 2013

 

i = index van de maand december 2004 (basis 2004 = 100).

 

Artikel 8:

De retributie is verschuldigd door de begunstigde van de dienstverlening of de veroorzaker van de reden tot tussenkomst . Werd de prestatie verricht ten gunste van twee of meer belanghebbenden, dan zijn deze solidair en ondeelbaar tot betaling gehouden.

 

Artikel 9:

Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de verjaring. Een bevel kan door het college van burgemeester en schepenen alleen worden geviseerd en uitvoerbaar verklaard als de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is. De schuldenaar moet bovendien vooraf aangemaand zijn met een aangetekende brief. Schulden van een publieke rechtspersoon kunnen nooit via een dwangbevel worden ingevorderd. Verzet kan tegen dat exploot worden ingediend binnen één maand na de betekening ervan bij verzoekschrift of door een dagvaarding ten gronde.

Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie te vorderen.

 

Artikel 10:     Bekendmaking

Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.

 

Artikel 11:     Bestuurlijk toezicht

In het kader van artikel 248 en 253 van het gemeentedecreet wordt een kopie van onderhavig besluit aan de provinciegouverneur aangetekend toegestuurd.