GR20111215 punt 2: aanduiding van vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van Fingem op donderdag 22 december 2011

DE RAAD,

 

Gelet op artikel 36 van het gemeentedecreet, dat bepaalt dat voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten tot een afzonderlijke stemming moet worden overgegaan;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Fingem;

 

Overwegende dat de stad bij brief van 15 november 2011 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Fingem op 22 december 2011 vanaf 16.00 uur in het congrescentrum 'De Montil' Moortelstraat 8 te 1790 Affligem (Essene);

 

Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeentevennoten hun vertegenwoordigers op een buitengewone algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke buitengewone algemene vergadering;

 

Gelet tevens op het artikel 79 § 2, 3de alinea van genoemd decreet waarin bepaald wordt dat onder meer artikel 44 van datzelfde decreet onmiddellijk van toepassing is op bestaande opdrachthoudende verenigingen, en dus ook op Fingem ;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 juni 2010 waarbij schepen Freddy Van Eeckhout werd aangesteld als vertegenwoordiger;

 

Overwegende dat schepen Freddy Van Eeckhout voor de verdere bestuursperiode kan aangesteld worden als vertegenwoordiger bij Fingem;

 

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

 

Vertegenwoordiger:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen : 30

Aantal uitgebrachte stemmen : 30

Aantal stemmen op naam van Freddy Van Eeckhout: 30

 

Eén gemeenteraadslid heeft niet deelgenomen aan de geheime stemming ;

 

Overwegende dat Freddy Van Eeckhout de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

 

BESLUIT:

 

1. De heer Freddy Van Eeckhout, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Fingem op 22 december 2011.

 

2. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan het secretariaat van Fingem, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.