GR20111215 punt 18: Aanvullende belasting op de personenbelasting - Hernieuwing

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de raadsbeslissing van 16 december 2010 houdende heffing van de aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2011;

 

Overwegende dat, om de stadsbegroting in evenwicht te houden, het nodig is deze belasting te handhaven;

 

Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;

 

Gelet op het wetboek van de inkomstenbelasting;

 

BESLUIT, met 27 ja-stemmen en 6 nee-stemmen

 

Artikel 1

Voor het aanslagjaar 2012 bedraagt de aanvullende belasting op de personenbelasting 7,5%.

 

Artikel 2

Een afschrift van deze beslissing zal voor kennisgeving aan de provinciegouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen aangetekend worden toegezonden.