GR20111215 punt 15: Kerkfabriek Sint-Margriet Neigem - Wijziging aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008-2013/4, Kerkfabriek Sint-Gertrudis Appelterre-Eichem - Wijziging aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008-2013/3

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2007 houdende niet goedkeuring van het meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabriek Sint Margriet Neigem en goedkeuring van het meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2008 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 – 2013/2 van de kerkfabriek Sint Margriet Neigem;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2009 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 – 2013/2 van de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 september 2011 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 – 2013/3 van de kerkfabriek Sint Margriet Neigem;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 23 september 2011 voor de wijziging 2008 – 2013/4 van de kerkfabriek Sint Margriet Neigem;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 7 oktober 2011 voor de wijziging 2008 – 2013/3 van de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem;

 

Overwegende dat de kerkfabriek Sint Margriet Neigem een wijziging aan het meerjarenplan vraagt omdat bij de restauratie van de kerk gebleken is dat er ernstige stabiliteitsproblemen zijn;

 

Overwegende dat de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem een wijziging aan het meerjarenplan vraagt naar aanleiding van de goedkeuring van het ontwerpdossier betreffende de restauratie van de toren en het dak van de Sint Gertrudiskerk;

 

Gelet op de besprekingen tussen het centraal kerkbestuur en het stadsbestuur waar het stadsbestuur bijzondere aandacht vraagt voor het rationeel beheer van het kerkelijk patrimonium en onroerende goederen, met bijzondere aandacht voor de verschillende pastorieën op het grondgebied van Ninove;

 

Gelet op de reeds gemaakte afspraken met een aantal kerkfabrieken over de prestaties van koster / organist en dit vanaf 1 januari 2010;

 

Gehoord het verslag van de heer schepen van financiën;

 

BESLUIT, met 29 ja-stemmen en 4 onthoudingen

 

1. De vierde wijziging aan het meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabriek Sint Margriet Neigem wordt goedgekeurd.

 

2. De derde wijziging aan het meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre - Eichem wordt goedgekeurd.

 

3. De exploitatietoelage wordt voor de jaren vervat in de meerjarenplanning bepaald als volgt :

 

 

2012

2013

Sint Margriet Neigem

12.733,00 €

12.894,00 €

Sint Gertrudis Appelterre-Eichem

21.759,00 €

38.097,00 €

 

 

3. De investeringstoelage wordt voor de jaren vervat in de meerjarenplanning bepaald als volgt :

 

 

2012

2013

Sint Margriet Neigem

261.435,00 €

15.000,00 €

Sint Gertrudis Appelterre-Eichem

314.646,07 €

128.066,40 €

 

4. Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.