GR20111215 punt 14: Kapitaalverhoging van publigas via Fingem - Bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001;

 

Gelet op de brief van Fingem van 14 november 2011 die in de mogelijke inschrijving op de kapitaalverhoging van Publigas voorziet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Fingem en een deelneming aanhoudt in Publigas via Fingem;

 

Overwegende dat de raad van bestuur van Publigas van 15 oktober 2011 beslist heeft over te gaan tot een kapitaalverhoging;

 

Overwegende dat Fingem aan de gemeenten-vennoten vraagt hun beslissing ter zake zo vlug mogelijk mede te delen maar uiterlijk op 13 december 2011;

 

Overwegende dat vóór 13 december 2011 geen gemeenteraadszitting meer gepland was waarop dit punt tijdig kon worden geagendeerd;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 november 2011 waarbij, onder voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad, aan Fingem de opdracht wordt gegeven om voor rekening van de stad Ninove in te tekenen op de kapitaalverhoging van Publigas voor het gedeelte dat hen voorbehouden is, hetzij voor een bedrag van € 341.232,76 of 44,71 aandelen;

 

Gelet op de statuten van Fingem;

 

Overwegende dat Fingem voorstelt om de vermelde investering te onderschrijven met de beschikbare middelen van Fingem, en voor het resterende saldo van een eventuele tweede inschrijvingsronde, een beroep te doen op haar thesaurieprogramma, en dat Fingem dus geen beroep dient te doen op bijkomende kapitaalsvorming door de deelnemers, noch op de geldmarkt om de nodige bedragen op te halen;

 

Gelet op de bijgevoegde tabel, die het aandeel dat aan de stad Ninove toekomt weergeeft;

 

Overwegende dat voor de stad Ninove 44,71 aandelen ten bedrage van € 341.232,76 voorbehouden zijn;

 

 

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen

 

Artikel 1

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 november 2011 waarbij aan Fingem de opdracht wordt gegeven om voor rekening van de stad Ninove in te tekenen op de kapitaalverhoging van Publigas voor het gedeelte dat hen voorbehouden is, hetzij voor een bedrag van € 341.232,76 of 44,71 aandelen, wordt bekrachtigd.

 

Artikel 2

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 november 2011 waarbij aan Fingem de opdracht wordt gegeven om voor rekening van de stad bijkomend hetzelfde aantal Publigas aandelen te onderschrijven zoals voorzien in artikel 1 supra voor zover niet alle deelnemers van Fingem, noch de vennoten van Publigas de hun toegewezen aandelen wensen te onderschrijven, wordt bekrachtigd.

 

Artikel 3

Onderhavige beslissing wordt ter kennis gebracht aan het secretariaat van Intermixt, c/o Fingem, p/a Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel.