GR20111215 punt 13: OCMW - Kennisneming van de notulen van de vergadering van het overlegcomité stad/OCMW van 20 september 2011

DE RAAD, 

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inz. titel IX bestuurlijk toezicht en externe audit;

 

Overwegende dat van de beslissingen van het overlegcomité stad/OCMW binnen een termijn van 20 dagen een lijst met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden, gelijktijdig aan de provinciegouverneur en aan het college van burgemeester en schepenen moet worden gestuurd;

 

Gelet op de brief van 20 september 2011 van het O.C.M.W. Ninove, ingekomen op 23 september 2011, waarbij meegedeeld wordt welke beslissingen de Raad heeft genomen;

 

Overwegende dat de gemeenteraad moet kennisnemen van de notulen van de vergadering van het overlegcomité van 20 september 2011;

 

 

BESLUIT: 

 

1. Er wordt kennisgenomen van de notulen van de vergadering van het Overlegcomité stad/OCMW die getroffen werden op 20 september 2011.