GR20111027 punt 9: Ninove Welzijn - raad van bestuur - kennisneming van het ontslag van schepen F. Van Eeckhout als afgevaardigde van de stad

 

 

DE RAAD,

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 maart 2007 waarbij vijf kandidaat-bestuurders worden voorgedragen voor de raad van bestuur van Ninove Welzijn;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 oktober 2009 waarbij een nieuwe kandidaat-bestuurder voor Ninove Welzijn wordt voorgedragen, omdat de algemene vergadering van Ninove Welzijn het mandaat van gemeenteraadslid Willy De Groote niet hernieuwde;

 

Gelet op de brief van 8 september 2011 van schepen Freddy Van Eeckhout waarbij hij zijn ontslag indient als vertegenwoordiger van de stad Ninove in de raad van bestuur van Ninove Welzijn, omdat hij inmiddels als privé-aandeelhouder in deze sociale huisvestingsmaatschappij zetelt;

 

Gelet op de statuten van Ninove Welzijn;

 

Overwegende dat de statuten geen modaliteiten voor het indienen van het ontslag als bestuurder vermelden;

 

BESLUIT:

 

Enig artikel. De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van schepen Freddy Van Eeckhout als afgevaardigde van de stad Ninove in de raad van bestuur van Ninove Welzijn.