GR20111027 punt 8: politiezone Ninove - aankoop van een signalistaievoertuig voor de dienst verkeer - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 08 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken en de bijlage (Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten en voor concessies voor openbare werken), en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in het kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de WGP;

 

Gelet op de omzendbrief van 26 november 2002 van de heer gouverneur betreffende het dubbel toezicht op politiemateries;

 

Gelet op het raamcontract DMA 2009 R3 800 van de Federale Politie, waarbij door hen de wet op de overheidsopdrachten werd gerespecteerd en toegepast voor de aankoop van anonieme- en politievoertuigen;

 

Overwegende dat de Ford Connect met nummerplaat ARF 789 van de dienst verkeer total loss is en er dringend een nieuw signalisatie voertuig dient aangekocht te worden;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 augustus 2011 houdende het bod op het wrak ford connect. Het wrak is verkocht aan de hoogste bieder;

 

Overwegende dat de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, de striping van een politievoertuig heeft opgenomen in het normenboek dat erop wijst dat ook op het gebied van voertuigen gestreefd wordt naar uniformiteit;

 

Overwegende dat deze aankoop wordt geraamd op maximum 43.000,00 euro inclusief BTW;

 

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in de begroting 2011 – buitengewone dienst onder artikelnummer 330/743-52;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

I:             Goedkeuring wordt gegeven aan de aankoop van een signalisatie voertuig voor de dienst verkeer van de lokale politie.

 

II:           De opdracht zal via het raamcontract van de Federale Politie gegund worden tegen de prijs van maximum 43.000,00 euro inclusief BTW.