GR20111027 punt 6: politiezone Ninove - wijziging van de beslissing van de gemeenteraad van 28 oktober 2010 houdende goedkeuring van de aankoop van vijf collectieve wapens

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 08 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken en de bijlage (Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten en voor concessies voor openbare werken), en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in het kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de WGP;

 

Gelet op de omzendbrief van 26 november 2002 van de heer gouverneur betreffende het dubbel toezicht op politiemateries;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 oktober 2010 houdende goedkeuring voor de aankoop van vijf collectieve wapens;

 

Overwegende dat in deze beslissing van de gemeenteraad is vermeld dat de leverancier de oude collectieve wapens overneemt;

 

Gelet op de wet van 8 juni 2006 tot regeling van economische en individuele aktiviteiten met wapens, inzonderheid artikel 19, 5° dat zegt dat enkel de individuele bewapening mag worden verkocht en dit uitsluitend aan officieel erkende wapenhandelaars, m.a.w. het is verboden collectieve wapens te verkopen;

 

Gelet op de omzendbrief GPI 51 dat zegt dat elk versleten wapen moet worden vernietigd;

 

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is het gemeenteraadsbesluit van 28 oktober 2010 te wijzigen;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

I:             Het punt V van het besluit dat stelt dat de oude collectieve wapens (UZI en MPS) door de leverancier moeten worden overgenomen wordt geschrapt.

 

II:           De versleten collectieve wapens worden overgedragen aan de federale politie voor vernietiging.

 

III:         Deze beslissing wordt opgenomen in de overzichtslijst die naar de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen wordt doorgestuurd.