GR20111027 punt 5: politiezone Ninove - operationeel personeel - openverklaring van twee vacante betrekkingen in het operationeel kader - inspecteur van politie voor de directie wijk en verkeer - dienst verkeer - intrekking gemeenteraadsbesluit van 26 mei

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op Deel VI, Titel II (Mammoetbesluit);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op de PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de Gouverneurs in het kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2002 houdende vaststelling van de formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2007 voor wat betreft het operationeel kader;

 

Overwegende dat in de personeelsformatie van het operationeel kader volgende betrekkingen zijn voorzien:

5 betrekkingen van hulpagent van politie

50 betrekkingen van inspecteur van politie

15 betrekkingen van hoofdinspecteur van politie

5 commissarissen van politie (waarvan 1 uitdovend)

1 hoofdcommissaris van politie;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2011 houdende de vacantverklaring van twee betrekkingen van inspecteur van politie voor de directie operaties;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2011 houdende de vacantverklaring van twee betrekkingen van inspecteur van politie voor de directie wijk en verkeer – dienst verkeer;

 

Gelet op het aangetekend schrijven van 29 juni 2011 van de provinciegouverneur  inzake de schorsing van het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2011 houdende de vacantverklaring van twee betrekkingen van inspecteur van politie voor de directie wijk en verkeer – dienst verkeer;

 

Overwegende dat op 1 mei 2011 in de politiezone Ninove 48 betrekkingen van inspecteur van politie zijn ingevuld;

 

Overwegende dat de gemeenteraad van 26 mei 2011 2 betrekkingen van inspecteur van politie voor de directie operaties vacant verklarende;

 

Overwegende dat alle betrekkingen voor inspecteur van politie zijn voorzien;

 

Overwegende dat de personeelsformatie van het operationeel kader moet worden aangepast indien men de twee betrekkingen van inspecteur van politie voor de dienst wijk en verkeer – dienst verkeer – wenst vacant te verklaren;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Artikel 1:     Het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2011 houdende de openverklaring van twee vacante betrekkingen in het operationeel kader – inspecteur van politie voor de directie wijk en verkeer – dienst verkeer – wordt ingetrokken.

 

Artikel 2:     Overeenkomstig artikel 86, 3° van de WGP wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de provinciegouverneur.