GR20111027 punt 38.7: Voorstel van raadslid Wouter Vande Winkel over de nachtvergunning voor drankslijterijen

Volgende motivering wordt door de heer Wouter Vande Winkel in zijn interpellatie vermeld:

 

"Begin oktober kregen de drankgelegenheden in Ninove een brief in de bus met de vraag een nachtvergunning aan te vragen. Concreet wordt de uitbaters gevraagd een vergunning aan te vragen indien ze op maandag-, dinsdag-, woensdag- of donderdagavond later open wensen te zijn dan 1 uur. Gelet op de geringe opbrengst, de administratieve rompslomp en het feit dat controle op de vergunning/belasting niet realistisch is lijkt het aangewezen deze af te schaffen.

 

Gelet op de bepalingen van de gemeentewet, inzonderheid hoofdstuk II van titel I en op art. 117;

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op titel VIII – Bestuurlijk toezicht en externe audit;

 

Gelet op de wet van 24/12/1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen;

 

Gelet op de wet van 15/03/1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen;

 

 Gelet op het K.B. van 12/04/1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen provincie- of gemeentebelasting;

 

Gelet op de artikels 7 en 9 van de programmawet van 20/07/2001 waardoor de bezwaartermijn van 3 naar 6 maanden wordt gebracht;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25/10/2001 houdende hernieuwing en aanpassing aan de invoering van de euro van een belasting op de drankslijterijen na het sluitingsuur, ingaande op 01/01/2002 voor een termijn van vijf jaar, eindigend op 31/12/2006;

 

Overwegende dat deze belasting extra administratieve rompslomp voor zowel de uitbaters als de politie met zich meebrengt en dat dit niet in verhouding staat tot de te verwachten opbrengst;

 

Overwegende dat de toepassing van de bepalingen in de vergunning de normale werking van een drankslijterij in het gedrang brengt en dat de controle op deze bepalingen nauwelijks toepasbaar is;

 

 

BESLUIT DE GEMEENTERAAD:

 

de vergunningsplicht voor en de belasting op drankslijterijen na het sluitingsuur worden opgeheven."