GR20111027 punt 38.5: Interpellatie van raadslid Wouter Vande Winkel over de nieuwe adviesaanvraag van het schepencollege in het dossier van de verkaveling van de NV. Fico in de Halfstraat

Volgende motivering wordt door de heer Wouter Vande Winkel in zijn interpellatie vermeld:

 

"Op 4 oktober keurde het schepencollege een nieuwe adviesaanvraag goed bij de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar i.v.m. de verkavelingsaanvraag van de nv Fico. Het schepencollege treedt de visie van de aanvrager bij dat door het voorwaardelijk gunstig advies van het schepencollege oplossingen biedt aan het ongunstig advies van de stedenbouwkundig ambtenaar. Graag had ik een antwoord op de vraag op welke manier de voorwaarden van het schepencollege een oplossing biedt voor volgende bezwaren tegen de verkaveling:

 

1. de toename van de verkeersdrukte

 

2. de onaangepaste bestaande wegenis

 

3. het feit dat de verkaveling gelegen is in overstromingsgebied van de Beverbeek

 

4. het feit dat de verkaveling gelegen is nabij een natuurgebied

 

5. de te grote bouwdichtheid en verstoring van de landelijke bebouwingswijze"