GR20111027 punt 38.4: Interpellatie van raadslid Katie Coppens over het voorstel tot intrekken van de beslissing van de gemeenteraad van 28 april 2011 waarbij de nieuwe wegenis aan de Halfstraat voorwaardelijk werd goedgekeurd ten voordele van de NV Fico

 

 

Volgende motivering wordt door mevrouw Katie Coppens in haar interpellatie vermeld:

 

"Voorstel tot het intrekken van de beslissing van de gemeenteraad dd. 28.04.2011, waarbij de nieuwe wegenis aan de Halfstraat voorwaardelijk werd goedgekeurd ten voordele van de NV Fico."

 

Motivering : de verkavelingsaanvraag met wegenis door de NV Fico te Haaltert met betrekking tot de Halfstraat te Aspelare voor 20 loten halfopen bebouwingen en 5 open bebouwingen werd op 15.07.2011 voorgelegd voor advies aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar te Gent.

 

Deze deelde op 17.07.2011 zijn algemene conclusie mede: "de aanvraag is niet voor vergunning vatbaar " en verleende vervolgens ONGUNSTIG ADVIES.  

 

De ambtenaar concludeert dat het voorliggende verkavelingsplan totaal onaanvaardbaar is en motiveert zeer uitvoerig op grond van 11 redenen (zie advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van 17.07.2011)

 

Ik vraag de gemeenteraad dus de goedkeuring van het voorstel tot intrekking van de beslissing dd. 28.04.2011."