GR20111027 punt 38 bis: Vraag van raadslid Werner Somers over de déconfiture van de gemeentelijke holding

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn vraag vermeld: 

 

"De raad van bestuur van de gemeentelijke Holding heeft aangekondigd dat de Holding in vrijwillige vereffening gaat. Door deze vereffening dreigen niet alleen de investeringen van onze gemeente in de gemeentelijke Holding in rook op te gaan, maar dient Ninove mogelijk ook te moeten instaan voor een deel van de schuldenput die zal overblijven. Het is duidelijk dat er bij de gemeentelijke Holding sprake is geweest van een verregaande vorm van onbehoorlijk bestuur.  

 

Graag had ik een antwoord gekregen op onderstaande vragen: 

  1. Wie heeft onze gemeente vertegenwoordigd op de algemene vergadering van de gemeentelijke Holding die plaatsvond in 2008, in 2009, in 2010 en in 2011? Was de vertegenwoordiger van onze gemeente effectief op de vergaderingen aanwezig? Heeft de vertegenwoordiger op die vergaderingen het woord genomen?  Zo ja, welke mededelingen heeft die dan namens de gemeente gedaan? 
  2. Heeft het schepencollege dan wel de gemeentelijke vertegenwoordiger in de gemeentelijke Holding aan Gemeentelijke Holding reeds vragen gesteld omtrent de financiële toestand van de Gemeentelijke Holding? Zo ja, welke en wat was het antwoord?
  3. Heeft het schepencollege stappen ondernomen om de belangen van de gemeente in de gemeentelijke Holding en Dexia veilig te stellen? Zo ja, welke en wat was de reactie? Zo nee, waarom niet? 
  4. Heeft het schepencollege reeds een advocaat aangesteld om de belangen van de stad Ninove ten aanzien van de gemeentelijke Holding en haar bestuurders veilig te stellen? Indien dat niet het geval is, zal het schepencollege dan alsnog een advocaat te dien einde aanstellen? Zo nee, waarom niet?"