GR20111027 punt 36: Vraag van raadslid Greet De Troyer over de bestrijding van kansarmoede

Volgende motivering wordt door mevrouw Greet De Troyer in haar vraag vermeld:

 

"De bestrijding van kansarmoede is voor vele lokale besturen een belangrijke prioriteit. Ook voor de Vlaamse Overheid staat de strijd tegen armoede hoog op de agenda, ondermeer met het "Vlaams actieplan voor armoedebestrijding".

 

Een belangrijke oorzaak van armoede is de generatiearmoede.

 

In 2009 vond 8,3 % van het totaal aantal geboorten in Vlaanderen plaats in een kansarm gezin.

 

Dit percentage is sinds 2005 – toen nog 5,8 % – opvallend gestegen.

 

Om de toegenomen generatiearmoede mee een halt toe te roepen, ondersteunt Vlaams Minister van Armoedebestrijding, Ingrid Lieten, ook lokale initiatieven, die kinderarmoede bestrijden.

 

Hiervoor lanceerde zij onlangs de projectoproep "Lokale kinderarmoedebestrijding".

 

Zowel lokale besturen als vzw's kunnen projecten indienen en dit tot 28.10.2011.

 

De projectvoorstellen moeten zich focussen op de  bestrijding van armoede bij kinderen van 0 tot 3 jaar en hun gezinnen.

 

 

Mijn vragen zijn de volgende:

 

a. Heeft het stadsbestuur of het OCMW zelf reeds projectvoorstellen voorbereid om in te dienen, en zo nee, valt dat dan niet te overwegen ?

 

b. Heeft het stadsbestuur acties ondernomen om deze projectoproep te promoten bij verenigingen die actief zijn op het domein van de armoedebestrijding ?

 

c. Zal de stad in een vorm van co-financiering voorzien?"