GR20111027 punt 34: Interpellatie van raadslid Werner Somers over de opmerkelijke 'weigering tot weigering' van de verkavelingsaanvraag van de NV FICO voor de Halfstraat te Aspelare

 

 

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn interpellatie vermeld:

 

"Op 19 juli jl. bracht de heer Odou, gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, een vernietigend advies uit over de verkavelingsaanvraag van de NV FICO (Willy Michiels) voor de Halfstraat te Aspelare. Hij noemde de meeste bezwaren van de omwonenden gegrond, omdat, naar zijn zeggen, zij "erop wijzen dat een nieuwe stedenbouwkundige situatie ontstaat die haaks staat op de bestaande gegroeide stedenbouwkundige aanleg, en die derhalve de goede ruimtelijke ordening in het gedrang brengt". Hij noemde vooral de 20 halfopen bebouwingen niet in overeenstemming met "de aldaar voorkomende kleinschalige verspreide open bebouwingen" en sprak daarom van een "schaal- en stijlbreuk die afbreuk doet aan de aldaar gegroeide stedenbouwkundige aanleg". Verder merkte de heer Odou terecht op dat de Halfstraat een kronkelende, smalle weg is die er niet op berekend is "bijkomend het verkeer te moeten dragen van een relatief grote verkaveling". Hij sloot zich overigens aan bij het omstandige negatieve advies van het Agentschap Natuur en Bos. De conclusie van de heer Odou luidde dat het verkavelingsplan "totaal11 augustus  onaanvaardbaar" was en dat "enkel aan de Halfstraat een aantal open bebouwingen kunnen toegestaan worden".

 

Het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar is bindend, zodat het college van burgemeester en schepenen geen andere keuze had dan de verkavelingsaanvraag te weigeren. Het liep merkwaardig genoeg anders: het schepencollege weigerde de verkavelingsaanvraag te weigeren, en wel op uitdrukkelijk verzoek van de verkavelaar, de NV FICO! De firma van Willy Michiels schreef op 11 augustus een briefje waarin er werd op aangedrongen het ongunstige advies van de heer Odou te weerleggen:

 

"Wij zijn er echter van overtuigd dat de beoordeling van de goede Ruimtelijke Ordening gebaseerd is op criteria die niet relevant zijn en of op zijn minst foutief worden geïnterpreteerd. Mogen wij u dan ook vragen om ons uit te nodigen op een vergadering met als doel de negatieve beoordeling in het advies van Ruimtelijke Ordening Gent, te weerleggen."

 

Het overleg tussen de stad Ninove en de NV FICO was blijkbaar vruchtbaar, want op 27 september besloot het college van burgemeester en schepenen de wensen van de NV FICO in vervulling te laten gaan en zich te richten tot de heer Odou met de vraag om zijn advies aan te passen.

 

1. Waarom werd de verkavelingsaanvraag niet geweigerd, gelet op het bindende karakter van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar?

 

2. Is het gebruikelijk dat men ingaat op het verzoek van de aanvrager van een verkaveling om uitgenodigd te worden op "een vergadering met als doel de negatieve beoordeling in het advies van Ruimtelijke Ordening Gent, te weerleggen"?

 

3. Wanneer vond de vergadering tussen de stad Ninove en de NV FICO plaats? Welke personen waren er bij dat overleg betrokken? Welke toezeggingen werden er door de stad Ninove gedaan?

 

4. Is het reeds eerder gebeurd dat de stad Ninove aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar vraagt een negatief advies bij te sturen?

 

5. Wat was de reactie van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? Bracht hij inmiddels reeds een aangepast advies uit? Hoe luidde het eventuele nieuwe advies?"