GR20111027 punt 32: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Parkeerverbod in de 't Angereelstraat 97/99 te Appelterre - Stadswegen

 

 

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat langs de zijkant van het café de Jempi, 't Angereelstraat 97/99 te Appelterre regelmatig autovoertuigen geparkeerd staan waardoor het laden en lossen van drank haast onmogelijk wordt;

 

Overwegende dat het wenselijk is een parkeerverbod in te voeren dat beperkt is in tijd en ruimte voor het toestaan van het laden en lossen van vrachtwagens aan de zijkant van het café de Jempi, 't Angereelstraat 97/99 te Appelterre en dit telkens voor vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Art.1: In de 't Angereelstraat 97/99 te Appelterre wordt langs de zijkant van het gebouw de Jempi te Appelterre een parkeerverbod ingesteld met de vermelding  "vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur".

 

Art. 2: Het parkeerverbod wordt gesignaleerd met verkeersborden E1, aangevuld met een onderbord van het type V met de vermelding "vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur" en het onderbord type Xa of Xb.

 

Art.3: Deze beslissing zal ter kennisgeving worden voorgelegd aan de Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.