GR20111027 punt 31: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Hoogtebeperking spoorwegovergang Botermelkstraat te Appelterre - Stadswegen

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

               

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat vrachtwagenchauffeurs die goederen komen ophalen of afhalen in de Neerstraat te Appelterre bij de fabrikant Edgard Torrekens zich steeds klemrijden onder de spoorwegbrug in de Botermelkstraat te Appelterre;

 

Overwegende dat vrachtwagenchauffeurs waarvan de hoogte, lading inbegrepen groter is dan 3 meter niet onder de brug geraken;

 

Overwegende dat de meeste van deze vrachtwagenchauffeurs dit te laat opmerken waardoor zij achterwaarts de straat dienen uit te rijden met schade aan openbaar als privaat domein als gevolg;

 

Overwegende dat het wenselijk is een hoogtebeperking van 3 meter in te voeren ter voorkoming van schade aan zowel openbaar als privaat domein;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Art. 1: Het onderdoorrijden van de spoorwegbrug in de Botermelkstraat te Appelterre wordt verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de hoogte (lading inbegrepen) groter is dan 3 meter.

 

Art. 2: Signalisatie d.m.v. verbodsbord C29 met een maximale hoogte van 3 meter wordt geplaatst op de volgende locaties : 

 

Op de hoek van de Botermelkstraat (2de gedeelte van de straat) komende van de Wilderstraat of de Gezellestraat te Appelterre rijrichting spoorwegovergang.

 

Op de hoek van de Botermelkstraat komende van de Bronstraat/Neerstraat te Appelterre rijrichting (spoorwegovergang).

 

Voorsignalisatie:

Op de hoek van de Neerstraat met de 't Angereelstraat te Appelterre C29 (3m) met onderbord 120 meter

 

Art.3: Deze beslissing zal ter kennisgeving worden voorgelegd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse overheid.