GR20111027 punt 30: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Betalend parkeren - Stadswegen

DE RAAD, 

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 januari 2003 houdende wijziging van het aanvullend reglement op het betalend parkeren;

 

Overwegende dat dit reglement uitsluitend betrekking heeft op de stadswegen;

 

Overwegende dat volgens de gebruiksmodaliteiten op de parkeerautomaten en –meters aangebracht de parkeerduur beperkt is tot 2 uur of 5 uur naargelang de keuze tussen tarief 1 of 2;

 

Overwegende dat bij tarief I (gebruik van het halve-dagbiljet) de tijdslimiet voor het verplicht gebruik van de parkeerautomaat in de voormiddag bepaald is van 8.30 uur tot 13.30 uur en in de namiddag van 13.30 uur tot 18.30 uur;

 

Overwegende dat door het uitvoeren van herinrichtingswerken aan de Graanmarkt en de Marktstraat te Ninove de situatie gewijzigd is voor het betalende parkeren waardoor het wenselijk is het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betalend parkeren dd. 30 januari 2003 op te heffen;

 

Gelet op het amendement van raadslid W. Somers om in artikel 3, tweede lid, en in artikel 4, tweede lid de woorden "uitgezonderd op zon- en feestdagen" aan te vullen met de woorden "11 juli";

 

Overwegende dat dit amendement eenparig wordt goedgekeurd;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1. De gemeenteraadsbeslissing van 18 december 1997 met betrekking tot het betalend parkeren wordt opgeheven.

 

Artikel 2. De gemeenteraadsbeslissing van 30 januari 2003 met betrekking tot het betalend parkeren stadswegen wordt opgeheven.

 

Artikel 3. In de volgende straten : Antoon de Vlaeminckstraat, Armand De Riemaeckerstraat, Beverstraat, Bevrijdingslaan, Biezenstraat, Brusselstraat, Burchtdam, Burchtstraat, Centrumlaan (gedeelte tussen het kruispunt Oudstrijdersplein en de rotonde aan de Onderwijslaan), Clément Behnplein,  Dam, Dekenijstraat, Denderkaai, Dreefstraat, Geraardsbergsestraat, Hendrik Vangassenstraat, Kaardeloodstraat, Lavendelstraat, Leo Moeremansplaats, Onderwijslaan (gedeelte tussen het kruispunt met de Burchtstraat en het kruispunt met de Bevrijdingslaan), Oudstrijdersplein, Stationsstraat en Weggevoerdenstraat is de parkeerduur beperkt tot 2 uur, behoudens indien geopteerd wordt voor het parkeren zonder tijdsbeperking (tarief 1) in welk geval de parkeerduur vastgesteld is op 5 uur.

 

Het parkeren in voormelde straten is enkel toegelaten in de afgebakende parkeervakken en mits gebruik van parkeermeters of parkeerautomaten die de parkeertijd beperkt volgens de erop aangebrachte gebruiksmodaliteiten nl. verplicht gebruik van 8 u 30 tot 13 u 30 en van 13 u 30 tot 18 u 30, uitgezonderd op zon- en feestdagen en 11 juli, met uitzondering voor de bestuurders met een geldige bewonerskaart in de betrokken parkeerzone, gebruikers in het bezit van een correct gebruikte kaart voor personen met een handicap en motorfietsers.

 

Artikel 4. In de volgende straten : de Graanmarkt, de parking aan de Twijnster (tussen Graanmarkt, Koepoortstraat en Clément Behnplein) is de parkeerduur beperkt tot 4 uur, behoudens indien geopteerd wordt voor het parkeren zonder tijdsbeperking (tarief 1) in welk geval de parkeerduur vastgesteld is op 5 uur.

 

Het parkeren in voormelde straten is enkel toegelaten in de afgebakende parkeervakken en mits gebruik van parkeermeters of parkeerautomaten die de parkeertijd beperkt volgens de erop aangebrachte gebruiksmodaliteiten nl. verplicht gebruik van 8 u 30 tot 13 u 30 en van 13 u 30 tot 18 u 30, uitgezonderd op zon- en feestdagen en 11 julimet uitzondering voor de bestuurders met een geldige bewonerskaart in de betrokken parkeerzone, gebruikers in het bezit van een correct gebruikte kaart voor personen met een handicap en motorfietsers.

 

Artikel 5. : In de straten vermeld in dit aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer kunnen

bewonerskaarten afgeleverd worden volgens de voorwaarden van het retritutiereglement.

 

Artikel 6. Het begin van de betalende zone wordt afgebakend met zoneborden ZE9b T, en het einde met zoneborden ZE9b T.

 

Artikel 7. Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.