GR20111027 punt 2: Poltiezone Ninove - personeel - bijzondere personeelsformatie militairen

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op het protocolakkoord tussen het Ministerie van Landsverdediging en de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende de terbeschikkingstelling en de overplaatsing van militairen naar het administratief en logistiek kader van de politie;

 

Gelet op de wet van 16 juli 2005 houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 4 oktober 2006 betreffende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 2007 tot regeling van de overplaatsing van bepaalde militairen naar het administratief en logistiek kader van de politiezones en latere wijzigingen (12 juli 2009);

 

Overwegende dat de gemeenteraad van de lokale politie een bijzondere personeelsformatie vaststelt tot

regeling van de overplaatsing van bepaalde militairen naar het administratief en logistiek kader van de politiezone. De vacante betrekkingen worden meegedeeld aan de Minister van Landsverdediging, die verder instaat voor de oproep tot kandidaatstelling en de mededeling van de weerhouden kandidaten;

 

                Overwegende dat de militairen eerst ter beschikking worden gesteld in de politiezone in de functie waarvoor ze zich kandidaat stellen. Deze periode wordt als een stageperiode beschouwd en duurt één jaar. De bezoldiging is gedurende dat eerste jaar volledig ten laste van het Ministerie van Landsverdediging. In de maand die aan het einde van de terbeschikkingstelling voorafgaat, neemt de gemeenteraad, op advies van de korpschef, een beslissing hetzij tot overplaatsing, hetzij tot niet-overplaatsing. In diezelfde beslissing die de overplaatsing toelaat, benoemt de gemeenteraad de overgeplaatste militair, met uitwerking de dag die volgt op het einde van zijn terbeschikkingstelling, als statutair personeelslid van het administratief en logistiek kader zonder andere verplichting tot stage. Het Ministerie van Landsverdediging neemt tussen het ogenblik van de overplaatsing en het einde van de maand tijdens dewelke de militair de volle leeftijd van 56 jaar bereikt, één derde van de aan de militair verschuldigde wedde ten laste;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 houdende de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van de minimale gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden van de lokale politie;

 

Gelet op de omzendbrief PLP 10 inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening;

 

Gelet op de omzendbrief PLP12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in het kader van het algemeen specifiek toezicht in de WGP;

 

Gelet op de omzendbrief PLP 16 van 28 november 2001 betreffende de overgang naar het administratief en logistiek kader (CALOG) van de lokale politie krachtens artikel 235, tweede, derde en vierde lid, WGP;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief CP 2 van 3 november 2004 betreffende het bevorderen van de organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte politiezorg;

 

Gelet op de omzendbrief BA/2001/13 van 7 september 2001 – nieuwe lokale politie – eengemeentezones en meergemeentezones – administratief toezicht – specifiek en gewoon toezicht;

 

Gelet op de omzendbrief van 18 oktober 2001 van de heer gouverneur betreffende het toezicht op politiemateries;

 

Gelet op artikel 67 van de WGP;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2002 betreffende de personeelsformatie van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de lokale politie Ninove;

 

Gelet op het besluit van de provinciegouverneur van 3 december 2002 waarbij de personeelsformatie van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader  werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2004 betreffende de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader van de lokale politie Ninove;

 

Gelet op het besluit van de provinciegouverneur van 22 juni 2004 waarbij de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader van de lokale politie Ninove werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 mei 2006 waarbij de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader werd vastgelegd;

 

Gelet op de brief van de provinciegouverneur van 30 mei 2006 waarbij de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader  in het kader van het specifiek federaal toezicht werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 oktober 2010 betreffende de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader van de lokale politie Ninove;

 

Gelet op de brief van de provinciegouverneur van 10 december 2010 waarbij de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader  in het kader van het specifiek federaal toezicht werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat de bijzondere personeelsformatie wordt voorgelegd op het BOC;

 

Gelet op het advies van de syndicale organisaties betreffende de bijzondere personeelsformatie;

 

Overwegende dat de nodige kredieten voor de bijzondere personeelsformatie voorzien kunnen worden in de begroting van 2013. Indien de militair voldoening schenkt, gebeurt de overplaatsing na de stageperiode van één jaar, m.a.w. vanaf 2013 bij een terbeschikkingstelling vanaf 2012;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Artikel 1:               De bijzondere personeelsformatie wordt als volgt vastgesteld:

 

 

Functie

Niveau

Aantal per graad

         Assistent

C

1 VE

 

 

Artikel 2:               Een afschrift van dit besluit en de financiële verantwoordingsnota wordt gestuurd aan de provinciegouverneur.