GR20111027 punt 19: stedelijke academie voor muziek, woord en dans - schooljaar 2011/2012 - aanwending urenpakket en puntenenveloppe ICT-coördinatie

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 27.03.1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en latere wijzigingen;

 

Gelet op de onderwijsdecreten ;

 

Gelet op het KB van 28.09.1984 en latere wijzigingen houdende uitvoering van de wet van 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31.07.1990 houdende organisatie van het Deeltijds Kunstonderwijs, studierichtingen Muziek, Woordkunst en Dans en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31.07.1990 tot vaststelling en indeling van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de instellingen voor deeltijds kunstonderwijs en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31.07.1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds Kunstonderwijs, studierichtingen Muziek, Woordkunst en Dans en latere wijzigingen en de desbetreffende ministeriële omzendbrieven;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29.04.1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, en latere wijzigingen en op de ministeriële omzendbrieven terzake;

 

Gelet op de brieven van 14.06.2011 en 27.06.2011 waarbij het Ministerie van Onderwijs en Vorming, AgODi, Scholen voor Secundair Onderwijs en Deeltijds Onderwijs, het organiek urenpakket, het aantal overgedragen uren-leraar en de puntenenveloppe voor ICT-coördinatie meedeelt waarover de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove tijdens het schooljaar 2011/2012 kan beschikken;

               

Overwegende dat 2 overgedragen uren-leraar van het vorige schooljaar in de hogere graad kunnen aangewend worden tijdens het schooljaar 2011/2012;

 

Overwegende dat leraarsuren muziek, woord en dans onderling verwisselbaar zijn;

 

Overwegende dat leraarsuren van het niveau hoger secundair overdraagbaar zijn naar het niveau lager secundair, maar niet omgekeerd;

 

Overwegende dat het aantal uren pedagogische coördinatie vrij mag bepaald worden binnen het toegekende leraarsurenpakket;

 

Overwegende dat DKO-scholen enkel van de ICT-middelen kunnen genieten op voorwaarde dat zij instappen in een samenwerkingsplatform;

 

Overwegende dat de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove voor wat de aanwending van de ICT-middelen betreft, vanf 01.09.2011 tot en met 31.08.2014 deel uitmaakt van een samenwerkingsplatform met de Scholengemeenschap Geni waaronder de Stedelijke Kleuter-, Lagere en Basisscholen Ninove ressorteren;

 

Overwegende dat de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove voor het schooljaar 2009/2010 recht heeft op een puntenenveloppe voor ICT-coördinatie van 12 punten;

 

Overwegende dat in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove 1 uur-leraar op HS-niveau (weddenschaal 501) overeenkomt met 6 punten en 1 uur-leraar op LS-niveau overeenkomt met 4 punten (weddenschaal 301);

               

Gelet op het voorstel van directeur Karen Scheldeman inzake aanwending van het toegekende urenpakket en ICT-middelen voor het schooljaar 2011/2012;

 

Gelet op het protocol van akkoord van 29.09.2011 van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs van Ninove;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. Het toegekende urenpakket inclusief de 2 overgedragen uren-leraar van het vorige schooljaar en de ICT-middelen van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans ( hoofdschool met vestigingsplaatsen en filiaal), Parklaan 13, 9400 Ninove, worden voor het schooljaar 2011/2012 als volgt aangewend:

* Per studierichting: Muziek: 349 uren

                              Woord : 88 uren

                              Dans: 53 uren.

* Per niveau :          Lager secundair: 376 uren

                              Hoger Secundair: 114 uren.

* Totaal: 490

 uren-leraar.

* Er worden 5 uren-leraar overgedragen naar het volgende schooljaar.

* Aantal uren ICT-coördinatie op basis van 12 toegekende punten: 2 uren hoger secundair.

* Aantal uren directeur: 20.

* Aantal uren opsteller: 45.

 

2. Afschrift van deze beslissing zal worden gestuurd aan de bevoegde instanties.