GR20111027 punt 18: levering en plaatsing van materialen ter voorkoming van wateroverlast in de academie voor muziek, woord en dans en IBO 't Kadeeken - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het feit dat de Academie voor Muziek, Woord en Dans en IBO 't Kadeeken in november 2010 overstroomd zijn ten gevolge van de regenval en de overstroming van de Dender met zware schade als gevolg;

 

Gelet op het feit dat de kelders van jeugdcentrum "De Kuip" en zwembad " De kleine Dender" ondergelopen zijn met schade als gevolg;

 

Gelet op het feit dat het noodzakelijk is om maatregelen te treffen om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt;

 

Gelet op het collegebesluit van 11/10/2011 waarbij het college van burgemeester en schepenen besliste om een aanbestedingsprocedure te starten voor de aankoop en plaatsing van deurpanelen en tijdelijk op te richten dammen voor de Academie voor Muziek, Woord en Dans en IBO 't Kadeeken;

 

Overwegende dat het aangewezen is om dezelfde maatregelen te treffen voor de kelders van jeugdcentrum De Kuip en zwembad De Kleine Dender;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave 50.000 EUR voorzien zijn in de begrotingswijziging 2011, gewone dienst, artikel 734/725-60 ;

 

Overwegende dat in het belang van de stadsfinanciën en conform de wettelijke voorschriften beroep zal gedaan worden op mededinging;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. De levering en plaatsing van deurpanelen en tijdelijke dammen ter voorkoming van wateroverlast in de Academie voor Muziek, Woord en Dans, IBO 't Kadeeken en Jeugdcentrum "De Kuip" en zwembad " De Kleine Dender" geraamd op 50.000 €, BTW inclusief, wordt goedgekeurd.

 

2. De opdracht zal worden gegund bij onderhandelingsprocedure.

 

3. De voorwaarden vervat in de technische beschrijving worden goedgekeurd.