GR20111027 punt 15: bruikleen stadsgrond te Meerbeke - goedkeuring - goedkeuring ontwerpovereenkomst

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de mondelinge vraag van het rustoord Domein Castelmolen Onze-Lieve-Vrouw met de Rozen, Halsesteenweg 27, 9402 Meerbeke, om het perceel stadsgrond te Meerbeke "D'Hauwgracht", kadastraal gekend Ninove 4e afdeling Meerbeke sectie A nr. 311 D5, met een oppervlakte van 25a 45ca, te mogen gebruiken;

 

Overwegende dat het om een in onbruik geraakt speelterrein gaat zodat advies werd gevraagd aan de jeugddienst;

 

Gelet op het gunstig advies van de jeugddienst van 21 oktober 2011;

 

Overwegende dat over het gebruik van gronden juridisch advies werd gevraagd aan het advocatenkantoor Edgar Boydens, C. Coppensstraat 13, 1560 Hoeilaart;

 

Gelet op het advies van 15 april 2009 van het advocatenkantoor Boydens aan de stad om met de landbouwers en gebruikers van gronden een overeenkomst van gebruik om niet (bruikleen) af te sluiten om te voorkomen dat de pachtwet van toepassing zou zijn;

 

Overwegende dat bij dergelijke overeenkomst geen pacht wordt betaald en hierdoor van een verhuring van een landeigendom geen sprake kan zijn;

 

Gelet op het ontwerp van overeenkomst van gebruik om niet (bruikleen);

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. Aan het rustoord Domein Castelmolen Onze-Lieve-Vrouw met de Rozen, Halsesteenweg 27, 9402 Meerbeke, wordt het perceel stadsgrond te Meerbeke "D'Hauwgracht", kadastraal gekend Ninove 4e afdeling Meerbeke sectie A nr. 311 D5, met een oppervlakte van 25a 45ca, in gebruik gegeven.

 

2. Het ontwerp van gebruiksovereenkomst wordt goedgekeurd.

 

3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om met de kandidaat-gebruiker een overeenkomst van gebruik om niet (bruikleen) te ondertekenen.