GR20111027 punt 14: renovatie en verbouwing van het handelshuis Halsesteenweg 53 te Meerbeke tot jeugdcafé - goedkeuring principe en voorwaarden - machtiging aanstelling ontwerper

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;

 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 15 september 2011 waarbij de aankoop in der minne om reden van openbaar nut van het voorste gedeelte van het handelshuis, Halsesteenweg 53, 9402 Meerbeke, kadastraal gekend Ninove 4e afdeling Meerbeke sectie A deel van nr. 796h, met een oppervlakte volgens meting van 2a 70ca, tegen de prijs van 100.000 EUR, van de V.Z.W. Parochiale Werken Meerbeke, werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat de aankoop voor de Meerbeekse jeugdwerking gebeurde;

 

Overwegende dat het wenselijk is om te starten met de verbouwing van dit handelshuis tot jeugdcafé;

 

Overwegende dat in een eerste fase het gelijkvloers zal worden verbouwd opdat het jeugdcafé volgend jaar zou kunnen openen;

 

Overwegende dat in een volgende fase het dak, de gevel, de eerste verdieping en het schrijnwerk zouden worden gerenoveerd;

 

Overwegende dat voor de studie en opvolging van deze verbouwing een beroep zal worden gedaan op een gespecialiseerd studiebureau, aan te stellen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

 

Overwegende dat de studiekosten worden geraamd op 15.000 EUR, BTW exclusief;

 

Overwegende dat ter dekking van de studiekosten voldoende kredieten werden voorzien in de budgetwijziging over het dienstjaar 2011, buitengewone dienst, onder artikel 761/723-60;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. Het principe tot renovatie en verbouwing van het handelshuis Halsesteenweg 53 te Meerbeke tot jeugdcafé wordt goedgekeurd.

 

2. De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.

 

3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om een ontwerper aan te stellen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.