GR20111027 punt 1: Politiezone Ninove-Personeel-Wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op artikel 118 en artikel 119;

 

Gelet op de wet van 27 december 2000 houdende de diverse bepalingen tot begeleiding van de inplaatstelling van de rechtspositieregeling van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 houdende de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van de minimale gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden van de lokale politie;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op de omzendbrief PLP 10 inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening;

 

Gelet op de omzendbrief PLP12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in het kader van het algemeen specifiek toezicht in de WGP;

 

Gelet op de omzendbrief PLP 16 van 28 november 2001 betreffende de overgang naar het administratief en logistiek kader (CALOG) van de lokale politie krachtens artikel 235, tweede, derde en vierde lid, WGP;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief CP 2 van 3 november 2004 betreffende het bevorderen van de organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte politiezorg;

 

Gelet op de omzendbrief BA/2001/13 van 7 september 2001 – nieuwe lokale politie – eengemeentezones en meergemeentezones – administratief toezicht – specifiek en gewoon toezicht;

 

Gelet op de omzendbrief van 18 oktober 2001 van de heer gouverneur betreffende het toezicht op politiemateries;

 

Gelet op artikel 67 van de WGP;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2002 betreffende de personeelsformatie van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de lokale politie Ninove;

 

Gelet op het besluit van de provinciegouverneur van 3 december 2002 waarbij de personeelsformatie van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader  werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2004 betreffende de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader van de lokale politie Ninove;

 

Gelet op het besluit van de provinciegouverneur van 22 juni 2004 waarbij de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader van de lokale politie Ninove werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 mei 2006 waarbij de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader werd vastgelegd;

 

Gelet op de brief van de provinciegouverneur van 30 mei 2006 waarbij de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader  in het kader van het specifiek federaal toezicht werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 oktober 2010 betreffende de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader van de lokale politie Ninove;

 

Gelet op de brief van de provinciegouverneur van 10 december 2010 waarbij de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader in het kader van het specifiek federaal toezicht werd goedgekeurd;

 

Gelet op de omzendbrief van 1 december 2006 betreffende het verlichten en vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de lokale politie;

 

Overwegende dat de taken die onontbeerlijk zijn op gebied van ICT worden uitgevoerd door een hoofdinspecteur van de dienst operaties die hiervoor over een gedeelde capaciteit beschikt;

               

Overwegende dat de hoofdinspecteur in 2014 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het overhevelen van de ICT-taken en het optimaliseren van de dienstverlening kan bij voorkeur gebeuren op het moment dat de expertise nog aanwezig is in de politiezone;

 

Overwegende dat het optimaal beheren van het informaticanetwerk de kennis vraagt van een medewerker die opgeleid is in ICT;

 

Overwegende dat het wenselijk is voor de optimalisatie van de dienstverlening om deze betrekking te voorzien in de personeelsformatie;

 

Overwegende dat leden van de operationele dienst best zo min mogelijk met administratieve taken worden belast;

 

Gelet op de informatiebrochure "Nieuw CALog statuut" uitgegeven door DGS/DSJ van maart 2007;

 

Overwegende dat de wijziging van de personeelsformatie wordt voorgelegd op het BOC;

 

Gelet op het advies van de syndicale organisaties betreffende de voorgestelde personeelsformatie;

 

Overwegende dat de nodige kredieten voor de aanpassingen van de voorgestelde personeelsformatie voorzien zijn in de begroting 2011;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Artikel 1:               De organieke formatie van het administratief en logistiek personeel wordt als volgt vastgesteld:

 

Statutair:

 

Functie

Niveau

Aantal per graad

                Adviseur

A – Klasse 2

1 VE

                Consulent

B

1 VE

ICT-Consulent

B

1 VE

                Assistent

C

4 VE

                Bediende

D

4 VE

               

 

Artikel 2:               De organieke formatie van het administratief en logistiek personeel wordt als volgt vastgesteld:

 

Contractueel:

 

Functie

Niveau

Aantal per graad

                Hulpkracht (schoonmaakster)

D

1.13 VE

 

 

Artikel 3:               Een afschrift van dit besluit en de financiële verantwoordingsnota wordt gestuurd aan de provinciegouverneur.