GR20111027: korte agenda

 

 
 

I. POLITIEZAKEN

 

Politie

1. Politiezone Ninove - Personeel - Wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader.

2. Politiezone Ninove - Personeel - Bijzondere personeelsformatie militairen.

3. Politiezone Ninove - Personeel - Principebeslissing indienstneming militairen.

4. Politiezone Ninove - Personeel mobiliteit - vacant verklaren van een functie calog - niveau B - ICT-consulent.

5. Politiezone Ninove - Operationeel personeel - Openverklaring van twee vacante betrekkingen in het operationeel kader - Inspecteur van politie voor de directie wijk en verkeer - Dienst verkeer - Intrekking gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2011.

6. Politiezone Ninove - Wijziging van de beslissing van de gemeenteraad van 28 oktober 2010 houdende goedkeuring van de aankoop van vijf collectieve wapens.

7. Politiezone Ninove - Aankoop van een combi - Goedkeuring - Vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - Goedkeuring voorwaarden.

8. Politiezone Ninove - Aankoop van een signalisatievoertuig voor de dienst verkeer - Goedkeuring - Vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - Goedkeuring voorwaarden.

 

II. GEMEENTEZAKEN

 

Secretariaat

9. Ninove Welzijn - Raad van bestuur - Kennisneming van het ontslag van schepen F. Van Eeckhout als afgevaardigde van de stad.

10. Ninove Welzijn - Raad van bestuur - Voordracht van gemeenteraadslid R. Bockstael als kandidaat-bestuurder - Goedkeuring.

 

Ruimtelijke Ordening

11. Goedkeuring van het wegtracé van de verkavelingsaanvraag van Refresco Benelux - Sunco NV voor gronden gelegen langs Nederwijk-Oost in Ninove.

 

Patrimonium

12. Oprichting van een kinderdagverblijf langs de Abdijstraat te Ninove - Intrekking gemeenteraadsbeslissing van 25 november 2010 - Toekenning nieuw recht van opstal - Goedkeuring ontwerp van akte.

13. Restauratie Koepoort - Termijnsverlenging.

14. Renovatie en verbouwing van het handelshuis Halsesteenweg 53 te Meerbeke tot jeugdcafé - Goedkeuring principe en voorwaarden - Machtiging aanstelling ontwerper.

15. Bruikleen stadsgrond te Meerbeke - Goedkeuring - Goedkeuring ontwerpovereenkomst.

16. Aankoop van reddings- en ontzettingsmateriaal voor de stedelijke brandweerdienst via de FOD Binnenlandse Zaken - Goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - Goedkeuring voorwaarden.

17. Leveren en plaatsen van verlichtingsarmaturen en noodverlichtingselementen in het gebouw van de stedelijke brandweer - Goedkeuring - Vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - Goedkeuring voorwaarden.

 

Leefmilieu

18. Levering en plaatsing van materialen ter voorkoming van wateroverlast in de academie voor muziek, woord en dans en IBO 't Kadeeken - Goedkeuring - Vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - Goedkeuring voorwaarden.

 

Muziekacademie

19. Stedelijke academie voor muziek, woord en dans - Schooljaar 2011/2012 - Aanwending urenpakket en puntenenveloppe ICT-coördinatie.

 

Onderwijs

20. Scholengemeenschap Geni - Schooljaar 2011/2012 - Vaststelling en aanwending lestijdenpakketten, aanvullingen en puntenenveloppes - Keuze ambten en onleidingsniveaus.

 

Zwembad

21. Autonoom gemeentebedrijf Ninove 'Zwembad de Kleine Dender' - Goedkeuring budget 2012.

 

Financiële dienst

22. Stad Ninove - Kennisneming proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het derde kwartaal 2011 en het verslag bedoeld in artikel 165 en volgende van het gemeentedecreet.

 

Belastingen

23. Concessie met betrekking tot het beheer van het parkeren - Principiële goedkeuring en oproep tot kandidatuurstelling.

24. Retributie op het afleveren van de gemeentelijke parkeerkaart 'bewonerskaart'.

 

Sociale zaken

25. Goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de ouderenadviesraad.

26. Goedkeuring reglement mantelzorgpremie.

27. Music for life - Goedkeuring toelage voor ontwikkelingshulp - Goedkeuring gratis gebruik stadspodium.

 

Openbare werken

28. Aanleg overstortleiding Fonteinstraat - Wegen- en rioleringswerken Stebbingen en Rendestede te Denderwindeke en Pollare - Wegen- en rioleringswerken Pollarebaan en Pollarestraat te Ninove - Wegen- en rioleringswerken Waalhovestraat te Aspelare - Goedkeuring overnameovereenkomsten NV Aquafin in opdracht van de VMW (RioP) voor de aanneming van diensten.

 

Verkeer

29. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Ninove - Onderwijslaan/Burchtstraat - Aanleg oversteekplaatsen voetgangers.

30. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Betalend parkeren - Stadswegen.

31. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Hoogtebeperking spoorwegovergang Botermelkstraat te Appelterre - Stadswegen.

32. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Parkeerverbod in de 't Angereelstraat 97/99 te Appelterre - Stadswegen.

 

Kinderopvang

33. Kennisname van het huishoudelijk reglement van het lokaal overleg kinderopvang.

 

Vragen, voorstellen en interpellaties

34. Interpellatie van raadslid Werner Somers over de opmerkelijke 'weigering tot weigering' van de verkavelingsaanvraag van de NV FICO voor de Halfstraat te Aspelare.

35. Interpellatie van raadslid Werner Somers over de aanleg van een bijkomende reizigersparking op NMBS-domein.

36. Vraag van raadslid Greet De Troyer over de bestrijding van kansarmoede.

37. Vraag van raadslid Greet De Troyer over het toezicht bij de opvang van kinderen in het Kadeeken.

38. Vraag van raadslid Greet De Troyer over Dexia en de gemeentelijke holding.