GR20110925 punt 2: onderzoek van de geloofsbrieven van de opvolger van een overleden gemeenteraadslid

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 7,§3, 11, 13 en 15;

 

Gelet op het overlijden van gemeenteraadslid Mariëtte De Smet;

 

Overwegende dat mevrouw Diane De Turck de eerste opvolger is die geïnstalleerd kan worden;

 

Overwegende dat mevrouw De Turck op 16 augustus 2011 afstand heeft gedaan van het mandaat;

 

Overwegende dat de heer Luc D'herde de tweede opvolger is die geïnstalleerd kan worden;

 

Gelet op de brief van 24 augustus 2011 van de heer Luc D'herde waarin hij meedeelt dat hij het mandaat van gemeenteraadslid opneemt;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de geloofsbrieven van de heer D'herde moet onderzoeken;

 

Overwegende dat het onderzoek van de geloofsbrieven tot doel heeft na te gaan of men nog aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid, bepaald in artikel 11 van het gemeeentedecreet;

 

Overwegende dat door de heer Luc D'herde de volgende documenten werden voorgelegd;

-          een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister;

-          een bewijs van goed zedelijk gedrag;

-          een verklaring op eer dat hij zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid, bepaald in artikel 11 van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat geen bezwaren in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden werden ingediend;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Artikel 1. De gemeenteraad neemt akte van de afstand van het mandaat van mevrouw Diane De Turck.

Artikel 2. De geloofsbrieven van de heer Luc D'herde als gemeenteraadslid worden goedgekeurd.

Artikel 3. Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

 

Raadslid M. Torrekens (Open VLD) neemt niet deel aan de stemming.