GR20110915 punt 9: politiezone Ninove - Aankoop van een sleutelkast - Goedkeuring - Vaststellen wijze van gunnen van de opdracht en goedkeuring voorwaarden

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;

 

                Gelet op het koninklijk besluit van 08 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in het kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de WGP;

 

Gelet op de omzendbrief van 26 november 2002 van de heer gouverneur betreffende het dubbel toezicht op politiemateries;

 

Gelet op het collegebesluit van 25 juni 2009 houdende gunning van een sleutelkast;

 

                Overwegende dat de aankoop van een sleutelkast in 2009 een goede investering blijkt. De sleutelkast werd aangekocht voor de sleutels van het hoofdcommissariaat. Aangezien de sleutelkast ervoor zorgt dat het sleutelbeheer efficiënt verloopt, werd beslist om in 2011 een gelijkaardig systeem aan te kopen voor de 2de locatie van de lokale politie. Ondertussen werd door de renovatiewerken de in ons bezit zijnde sleutelkast verplaatst naar het bijcommissariaat en zal de nieuwe sleutelkast bestemd zijn voor het hoofdcommissariaat. Op die manier worden herinstallatiekosten uitgespaard. Op het moment dat de lokale politie over een tweede sleutelkast beschikt, kunnen alle sleutels opgenomen worden in het sleutelbeheersysteem;

 

                Overwegende dat de niet beschikbaarheid van sleutels (van auto's, van kantoorruimtes, van kasten, …) ook bij de personeelsleden waarvan de sleutels nog niet opgenomen zijn in een sleutelbeheersysteem tot frustratie kan leiden;

 

                Overwegende dat in het kader van preventie op het werk het noodzakelijk is dat zowel 's nachts als overdag in geval van nood (bijvoorbeeld brand) onmiddellijk alle sleutels beschikbaar zijn;

 

Overwegende dat de prijs voor het aankopen en in dienst stellen van een sleutelkast mag geraamd worden op maximaal € 17.000,00 BTW inclusief;

 

                Overwegende dat voor de dekking van deze uitgaven voldoende kredieten voorzien zijn in de begroting 2011, buitengewone dienst, onder artikel 330/744-51;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1.    De aankoop en in dienst stelling van een sleutelkast voor de politie, geraamd op maximum 17.000,00 euro BTW inclusief wordt goedgekeurd.

 

2.    De opdracht wordt onderhands gegund na raadpleging van minstens drie leveranciers.

 

3.    De voorwaarden vermeld in het bestek (2011/06) worden goedgekeurd.

 

4.    Deze beslissing wordt opgenomen in de overzichtslijst die naar de provinciegouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen wordt doorgestuurd