GR20110915 punt 21: EFRO project handelspandenbeleid stad Ninove - Subsidiereglement gevelrenovatie en renovatie van leegstaande panden - Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en compromotoren - Goedkeuring

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de projectoproep "gemeentelijke gevelrenovatie en renovatie van leegstaande handelspanden" die kadert in doelstelling 2 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling: ondernemerschap ter bevordering van het Vlaamse ondernemerschap in de meest brede zin met het oog op een maximale creatie van werkgelegenheid en economische groei;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 31 maart 2011 waarbij de indiening van een project "gemeentelijke gevelrenovatie en renovatie van leegstaande handelspanden werd goedgekeurd evenals een ontwerp van subsidiereglement en het doelgebied, nl. het stadscentrum van Ninove omgeven door de ring met handelszaken langs de ring inbegrepen;

 

Gelet op de goedkeuring van 22 juni 2011 door het Comité van Toezicht van het project 808: Handelspandenbeleid stad Ninove en de projectovereenkomst dat in uitvoering van deze goedkeuring kan afgesloten worden;

 

Gelet op het ontwerp van subsidiereglement voor gevelrenovatie en renovatie van leegstaande panden dat op 31 maart 2011 al goedgekeurd werd door de gemeenteraad en waarover het Comité van Toezicht geen opmerkingen had;

 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de handelaars die beschouwd worden als copromotoren;

 

Overwegende dat de subsidies van de stad kunnen gecombineerd worden met EFRO-steun (Europese subsidies) en Hermes-steun (van de Vlaamse overheid);

 

Overwegende dat als de stad kiest voor een subsidie van 75% van de ingediende facturen met een maximumbedrag van 10.000 EUR per handelspand de verdeling van de subsidies als volgt gebeurt:

-          22,5% Efro-steun  dit is maximaal 3.000 EUR

-          30% Hermes-steun dit is maximaal 4.000 EUR

-          22,5% subsidie door de stad dit is maximaal 3.000 EUR;

 

Overwegende dat het maximumbedrag per project 240.000 EUR bedraagt als volgt verdeeld:

-          Efro: maximum 72.000 EUR

-          Hermes: maximum 96.000 EUR

-          Stadsbestuur: minimum het EFRO-bedrag dit is 72.000 EUR;

 

Overwegende dat de stad hiermee 25 tot 40 handelspanden kan subsidiëren;

 

Gelet op het feit dat uit de mail van 11 augustus ll. van het Agentschap Ondernemen blijkt dat de aangevraagde Vlaamse cofinanciering (HERMES) voor het volledige bedrag werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat het project maximaal over 2 jaar loopt en het project kan starten tot 1 december 2011en dat de nodige kredieten voorzien zijn en kunnen worden in de begroting 2011, 2012, 2013;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen 

  1. Kennis te nemen van de goedkeuring door het Comité van Toezicht van project 808: Handelspandenbeleid stad Ninove.
  2. Het subsidiereglement Gevelrenovatie en renovatie van leegstaande handelspanden wordt goedgekeurd.
  3. De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de copromotoren wordt goedgekeurd.
  4. De nodige kredieten worden voorzien in de begrotingen 2012 en 2013.