GR20110915 punt 17: stedelijk sportcentrum - Stedelijke voetbalinfrastructuur De Kloppers Ninove - Renovatie kleedkamers - Vervangen sanitaire installatie - Verlenen van een bijkomende investeringssubsidie

DE RAAD

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2009 houdende de toekenning van een buitengewone toelage ten bedrage van 80.000,00 EUR inclusief BTW aan KVK Ninove voor de nieuwbouw van kleedkamers naast de kantine aan KVK Ninove;

 

Overwegende dat het toegekende bedrag ontoereikend was om ook de sanitaire installatie in de oude kleedkamers te vervangen;

 

Overwegende dat de club, om boetes bij de KBVB te vermijden , zelf instond voor de vervanging van de installatie;

 

Overwegende dat volgens de gebruiksovereenkomst grote herstellingen van niet-commerciële aard ten laste zijn van de stad;

 

Overwegende dat de club om terugbetaling vraagt van de door hen betaalde factuur door middel van een investeringssubsidie;

 

Overwegende dat de totale kostprijs 10.937,56 EUR exclusief BTW bedroeg;

 

Overwegende dat het opportuun is de gebruiksovereenkomst waarbij de gebruiksvergoeding bepaald is op 1% van de door de stad gedane investeringen aan te passen in het dienstjaar volgend op de volledige uitbetaling van de investeringssubsidie;

 

Overwegende dat er bij budgetwijziging 2011 een bedrag van 10.000,00 EUR ingeschreven werd op art. nr. 764/512-51;

 

Overwegende dat KVK Ninove de resterende 937,56 EUR betaalt;

 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen kan gemachtigd worden tot het betaalbaar stellen van de subsidie op basis van de ingediende factuur;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

  1. De toekenning van een bijkomende buitengewone toelage van 10.000,00 EUR aan KVK Ninove voor de vervanging van de sanitaire installatie in de oude kleedkamers wordt goedgekeurd.
  2. De resterende 937,56 EUR van de factuur wordt door KVK Ninove betaald.
  3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd tot het betaalbaar stellen van de subsidie op basis van de ingediende factuur van 25 september 2009.
  4. De gebruiksovereenkomst zal het dienstjaar volgend op de volledige betaalbaarstelling van de investeringssubsidie worden aangepast.