GR20110915 punt 14: asbestverontreiniging in de speeltuin van het stadspark - Onderzoek en bijkomend onderzoek van de verontreiniging - Opmaken technisch verslag - Bekrachtiging van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van 21 en 2

DE  RAAD

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessie van openbare werken;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgmeester en schepenen van 21 juni 2011 waarbij het onderzoek naar de ernst en omvang van de asbestverontreiniging in het stadspark gegund werd aan Ecorem, Kontichsesteenweg 38 te 2630 Aartselaar mits de prijs van 2.500 euro;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 juni 2011 waarbij het onderzoek naar de ernst en omvang van de asbestverontreiniging in het stadspark gegund werd aan Ecorem, Kontichsesteenweg 38 te 2630 Aartselaar mits de prijs van 5.000 euro  (excl. BTW);

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 30 augustus 2011 waarbij het opmaken van een technisch verslag in het kader van de grondverzetregeling gegund werd aan Ecorem, Kontichsesteenweg 38 te 2630 Aartselaar mits de prijs van 2.000 euro (excl. BTW);

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2010 waarin het begrip dagelijks bestuur voor 2011 bepaald wordt zodat opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten tot 5.500 EUR excl. BTW waarvoor kredieten werden ingeschreven op de buitengewone budget voor 2011 door het college van burgemeester en schepenen mogen toegewezen worden;

 

Overwegende dat de totale kostprijs van de onderzoeken meer bedraagt dan 5.500 euro excl. BTW waardoor dit niet meer onder het dagelijks bestuur valt en deze beslissingen door de eerstvolgende gemeenteraad moeten bekrachtigd worden;

 

Gelet op het feit dat kredieten voor het stadspark voorzien zijn in de begroting 2011 artikel 425/725-60;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. De beslissingen van 21 juni 2011 en 28 juni 2011 waarbij het onderzoek en bijkomend onderzoek naar de ernst en omvang van de asbestverontreiniging in het stadspark gegund werd aan Ecorem, Kontichsesteenweg 38 te 2630 Aartselaar mits de prijs van 2.500 euro en 5.000 euro (excl. BTW), worden bekrachtigd.

 

2. De beslissing van 30 augustus 2011 waarbij het opmaken van een technisch verslag in het kader van de grondverzetregeling  voor de sanering van de speeltuin gegund werd aan Ecorem, Kontichsesteenweg 38 te 2630 Aartselaar mits de prijs van 2.000 euro (excl. BTW), wordt bekrachtigd.