GR20110915 punt 11: RUP zonevreemde bedrijven - Uitbreiding opdracht

DE RAAD

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 over de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in bijzonder art 17§2,1°,f);

 

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, in het bijzonder tittel II, hoofdstuk I ruimtelijke planning;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 houdende overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2006 tot opmaak van het BPA zonevreemde bedrijven;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 maart 2007 waarbij Anteagroup (voorheen Soresma) als ontwerper van het BPA zonevreemde bedrijven werd aangesteld: de opmaak van het BPA zonevreemde bedrijven werd toegekend voor een totaal bedrag 34.696,00 euro, BTW exclusief, hetzij 41.982,00 eur, BTW inclusief;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2008 waarbij de omvorming van BPA zonevreemde bedrijven tot een RUP werd goedgekeurd;

 

Gelet dat het dossier in 2008 werd stilgelegd in afwachting van de goedkeuring van het GRS Ninove;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 januari 2011 waarbij het GRS Ninove definitief goedgekeurd werd en zo het RUP kon verdergezet worden;

 

Gelet op de collegebeslissing van 24 mei 2011 waarbij een lijst van 15 zonevreemde bedrijven werd goedgekeurd;

 

Gelet op de collegebeslissing van 21 juni 2011 waarbij 2 bijkomende bedrijven op de lijst werden goedgekeurd, zodat het totaal op 17 zonevreemde bedrijven komt;

 

Overwegende dat volgende taken niet voorzien zijn in de oorspronkelijk toegekende opdracht ten gevolge van recente wetgeving:

  • voor actualisering van de beleidscontext, planschade en planbatenregeling en digitale uitwisseling van de plannen
  • voor indexering van de prijzen ten opzichte van de toegekende prijzen in maart 2007
  • voor de geactualiseerde prijs per bijkomend deelplan, indien voor meer dan 15 bedrijven een deelplan moet opgemaakt worden;

 

Gelet op de prijsofferte van 14 juli 2011 met referentie 1261512008/KJA van het studiebureau Anteagroup voor de uitbreiding van de opdracht, geraamd op 11.870,00 euro, exclusief 21% BTW; hetzij 14.362,70 euro, inclusief 21% BTW

  • voor actualisering van de beleidscontext, planschade en planbatenregeling en digitale uitwisseling van de plannen: meerprijs van 5.200,00 euro exclusief 21% BTW; hetzij 6.292,00 euro, inclusief 21% BTW
  • voor indexering van de prijzen ten opzichte van de toegekende prijzen in februari 2006: meerprijs van 2.600,00 Euro exclusief 21% BTW; hetzij 3.146,00 euro, inclusief 21% BTW
  • voor de geactualiseerde prijs per bijkomende deelplan: meerprijs van 2.035,00 Euro exclusief 21% BTW; hetzij 2.462,35 euro, inclusief 21% BTW. Voor een totaal van 17 goedgekeurde bedrijven wordt een meerprijs gevraagd van 4070,00 Euro exclusief 21% BTW, hetzij 4.924,70 euro, inclusief 21% BTW;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten voorzien zijn in het budget van dienstjaar 2011, buitengewone dienst, onder artikel 930/733-60;

 

Overwegende dat het wenselijk is de opdracht van de ontwerper met deze taken uit te breiden;

 

Gelet op artikel 17§2 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van 8 januari 1996 inzake overheidsopdrachten dat aanvullende diensten, die in de eerste overeenkomst niet voorkwamen en die ingevolge onvoorziene omstandigheden noodzakelijk zijn geworden, kunnen gegund worden bij onderhandelingsprocedure aan het studiebureau die de dienst uitvoert;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

De opdracht van het studiebureau Anteagroup voor de opmaak van het RUP zonevreemde bedrijven wordt uitgebreid voor een bedrag van 11.870,00 euro, exclusief 21% BTW; hetzij 14.362,70 euro, inclusief 21% BTW zodat het totaal bedrag van de opdracht 46.566,00 euro, exclusief 21% BTW of 56.344,86 euro, inclusief 21% BTW bedraagt.

 

De opdrachtuitbreiding omvat:

-          de actualisering van de beleidscontext, planschade en planbatenregeling en digitale uitwisseling van de plannen

-          de indexering van de prijzen ten opzichte van de toegekende prijzen in februari 2006

-          de geactualiseerde prijs per bijkomende deelplan.