GR20110623 punt 5: Ilva - Algemene vergadering - Maandag 27 juni 2011 - Akteneming agenda - Bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA;

 

Gelet op het feit dat de stad bij brief van 11 mei 2011 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA op maandag 27 juni 2011 in de salons Mantovani te 9700 Oudenaarde, Doorn 1 om 19 uur;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking ;

 

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda :

1. Samenstelling van het bureau

2. Benoemen van bestuurders van mandaten opengevallen sinds de jongste algemene vergadering

3. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2010

4. Verslag van de commissaris-revisor

5. Jaarrekening per 31 december 2010

6. Kwijting aan de raad van bestuur over het boekjaar 2010;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale ;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. Neemt akte van de agenda van de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA.

 

2. Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA op 27 juni 2011 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

3. Afschrift van deze beslissing zal opgestuurd worden aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA, Zuid III Industrielaan 18 te 9320 Aalst (Erembodegem).