GR20110623 punt 40: BibArt - Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2010

 

 

DE RAAD,

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 43 §2 5° en 195;

 

Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 23 september 2004 houdende goedkeuring van de statuten en toetreding tot de interlokale vereniging BibArt;

 

Gelet op het verslag van de vergadering van het BibArt-beheerscomité die plaatsvond op 3 mei 2011 te Ninove waarbij, volgens artikel 18 van de statuten, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag werden vastgesteld;

 

Gelet op artikel 18 van de statuten, waarin gestipuleerd is dat het beheerscomité na afsluiting van het voorgaande werkjaar het jaarverslag en de jaarrekening ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;

 

Overwegende dat de jaarrekening pas is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten ze goedkeurt;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Art. 1 - De jaarrekening 2010 en het bijhorende jaarverslag van de Interlokale Vereniging BibArt worden goedgekeurd.

 

Art. 2 - Dit besluit zal gestuurd worden aan de deputatie en de provincieraad van de Provincie Oost-Vlaanderen