GR20110623 punt 39: bijsturing van het gemeentelijke mobiliteitsplan - Verbreden en verdiepen spoor 2 - Principebeslissing aanstellen van studiebureau - Goedkeuring bestek

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 12 september 1996 houdende goedkeuring van de mobiliteitsconvenant;

 

Gelet op de moederconvenant nr. 41048/0 tussen het Vlaams Gewest, het stadsbestuur Ninove en de Vlaamse Vervoermaatschappij 'De Lijn' ondertekend door de Vlaamse Minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening op 20 oktober 1997;

 

Gelet op de brief van de Vlaamse overheid van 17 november 1997 waarbij de mobiliteitsconvenant nr. 41048/0 werd ondertekend;

 

Gelet op de omzendbrief van 18 april 2007 van de Vlaamse overheid, departement mobiliteit en openbare werken, betreffende de evaluatie en de bijsturing van gemeentelijke mobiliteitsplannen;

 

Gelet op het feit dat het huidige mobiliteitsplan conform werd verklaard op 16 februari 2004 en dus bijgevolg ouder is dan vijf jaar, waardoor de conformiteit vervalt;

 

Gelet op het verslag van de gemeentelijke begeleidingscommissie van 14 december 2010 betreffende de sneltoets mobiliteitsplan;

 

Gelet op het verslag van de provinciale auditcommissie van 20 december 2010 waarin de sneltoets gunstig wordt geadviseerd en waar gekozen wordt voor spoor 2, zijnde verbreding en verdieping van het mobiliteitsplan;

 

Overwegende dat op 20 december 2010 de sneltoets ter evaluatie van het mobiliteitsplan op de provinciale auditcommissie gunstig werd geadviseerd voor spoor 2;

 

Overwegende dat voor het verbreden en uitdiepen van het mobiliteitsplan conform spoor 2 een studiebureau dient aangeduid te worden;

 

Overwegende dat voor de uitvoering van de studie van de mobiliteitsconvenant de maximale betoelaging zal worden aangevraagd;

 

Overwegende dat de uitgaven verbonden aan deze opdracht zullen gefinancierd worden met de kredieten ten bedrage van 50.000 euro voorzien in de budgetwijziging voor het dienstjaar 2011, buitengewone dienst onder artikel 423/733-60;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Art.1.      De aanstelling van een studiebureau voor de bijsturing van het mobiliteitsplan, zijnde spoor 2 – verbreding en verdieping, wordt principieel goedgekeurd.

 

Art.2.      Het bestek en de voorwaarden voor het aanduiden van een studiebureau wordt goedgekeurd.

 

Art.3.      Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd overeenkomstig de wet van 24 december 1993 en het K.B. van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, voor deze studie een ontwerper aan te duiden via onderhandelingsprocedure.

 

Art.4.      Voor de uitvoering van de studie voor de mobiliteitsconvenant zal de maximale betoelaging worden aangevraagd.

 

Art.5.      De uitgave zal verrekend worden op het krediet die hiertoe wordt voorzien in de budgetwijziging dienstjaar 2011, buitengewone dienst onder art. 423/733-60.