GR20110623 punt 36: wegen- en rioleringswerken in Stebbingen en Rendestede te Denderwindeke en Pollare - Goedkeuring ontwerp - Vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - Goedkeuring stadsaandeel

DE RAAD

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;

 

Overwegende dat de N.V. Aquafin in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie bouwt in Stebbingen;

 

Overwegende dat voor het functioneren van deze waterzuiveringsinstallatie het noodzakelijk is de nodige toevoerrioleringen aan te leggen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2009 waarbij de stad Ninove toetreedt tot de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening als RioP vennoot;

 

Overwegende dat de nv Aquafin in opdracht van RioP de riolering zal aanleggen;

 

Gelet op de collegebeslissing van 16 maart 2010 waarbij het studiebureau Grontmij uit Groot-Bijgaarden als ontwerper van de wegen- en rioleringswerken in Stebbingen en Rendestede werd aangesteld;

 

Overwegende dat de stad Ninove de wegenwerken en de constructie van de langsgracht in Stebbingen (vanaf de rioleringswerken tot Neuringen) voor haar rekening zal nemen;

 

Overwegende dat de betrokken partijen van oordeel zijn de werken en de opdracht in het algemeen belang moet worden samengevoegd;

 

Overwegende dat daartoe een samenwerkingsovereenkomst tussen de Aquafin en de stad Ninove werd opgemaakt die wordt goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 26 juni 2011;

 

Overwegende dat de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening er zich toe verbindt alle kosten voor de aanleg van de hemelwaterafvoerleidingen (RWA of gemengd) binnen het project op zich te nemen voor zover deze niet gefinancierd worden door het Vlaamse gewest;

 

Gelet op het ontwerpdossier opgemaakt door Grontmij, geraamd op 1.920.131,98 exclusief btw als volgt verdeeld :

 

- ten laste van RioP (niet subsidieerbaar) :    993.537,73 euro, exclusief btw

- ten laste van RioP (subsidieerbaar) :           755.271,25 euro, exclusief btw

- ten laste van de stad (niet subsidieerbaar) :               171.323,00 euro, exclusief btw + 35.977,83 euro btw 21 %, zijnde in totaal : 207.300,83 euro

 

Overwegende dat de opdracht volgende werken omvat :

- Voorbereidende op- en/of afbraakwerken van rijwegen, voetpaden, van plaatselijke en lijnvormige elementen

- Al de grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de aanduidingen van de plannen, lengte- en dwarsprofielen

- De uitvoering van gewone rioleringswerken en afwateringswerken : buizen, inspectieputten, straatkolken, grachten etc.

- Het aanleggen van bitumineuze verhardingen op steenslagfundering en van trottoirs en inritten in bestratingsmateriaal op schraal betonfundering

- Het plaatsen van trottoirbanden en kantstroken uit beton, incl. fundering en stut in schraal beton

- Het graven en aanvullen van sleuven voor leidingen en kabels van openbaar nut

- Het onderhoud van alle werken tot aan de definitieve oplevering;

 

Overwegende dat de opdracht zal gegund worden bij wijze van openbare aanbesteding en de aannemer moet erkend zijn in de klasse C, klasse 6 of hoger;

 

Overwegende dat de uitvoeringstermijn van de werken wordt vastgesteld op 150 werkdagen;

 

Overwegende dat van de dekking van de studie- en uitvoeringskosten in de budgetwijzigingen, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting VAN 23 JUNI 2011, een krediet ten bedrage van 230.000 euro in de buitengewone dienst onder artikel 421/731-60 werd ingeschreven;

 

BESLUIT, met 27 ja-stemmen en 1 nee-stem

 

1. Het ontwerp van de wegenis- en rioleringswerken en aanleg van snelheidsremmende maatregelen in Rendestede en Stebbingen te Denderwindeke en Pollare wordt goedgekeurd mits de geraamde prijs van 1.920.131,98 euro, exclusief btw.

 

2. Het stadsaandeel ten bedrage van 207.300,83 euro, inclusief btw , wordt goedgekeurd.

 

3. De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare aanbesteding.

 

4. De voorwaarden van deze opdracht, vervat in het bijzonder lastenboek, worden eveneens goedgekeurd.

 

5. Afschrift van deze beslissing wordt opgestuurd naar de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de N.V. Aquafin.