GR20110623 punt 35: wegen- en rioleringswerken in Stebbingen en Rendestede te Denderwindeke en Pollare - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Aquafin

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2008 waarbij het aangepast ontwerp voor de  uitvoering van wegen- en rioleringswerken in Stebbingen en een deel van Rendestede te Denderwindeke, geraamd op 1.547.122,64 euro, 21 % btw inclusief, werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat de nv Aquafin in opdracht van RioP de riolering zal aanleggen;

 

Overwegende dat de stad Ninove de wegenwerken en de constructie van de langsgracht in Stebbingen (vanaf de rioleringswerken tot Neuringen) voor haar rekening zal nemen;

 

Overwegende dat beide partijen van oordeel zijn dat de werken en de opdracht in het algemeen belang  moeten worden samengevoegd;

 

Overwegende dat daartoe een samenwerkingsovereenkomst tussen de nv Aquafin en de stad Ninove werd opgemaakt;

 

Overwegende dat de nv Aquafin wordt aangeduid als opdrachtgevend bestuur om overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 december 1993, in gezamenlijke naam bij de procedure, bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als "opdrachtgevend bestuur" op te treden;

 

Overwegende dat alle partijen financieel instaan voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is en hiervoor tijdig alle nodige financiële middelen zullen vrijmaken ten einde alle verplichtingen en engagementen genomen binnen het kader van deze overeenkomst te kunnen honoreren;

 

Overwegende dat alle opdrachten en/of deelopdrachten in het kader van deze overeenkomst slechts gegund worden mits gelijklopende beslissing van alle partijen;

 

Overwegende dat de opdracht voor de studie en het ontwerp van de werken aan een bestaande overeenkomst van een van de partijen worden toegevoegd, namelijk aan de door de stad afgesloten ereloonovereenkomst met Grontmij Vlaanderen;

 

Overwegende dat de partijen, indien relevant, een aangepast ereloonpercentage overeenkomen;

 

Overwegende dat de opdracht van het studiebureau voor het ontwerp deels voor rekening van Aquafin en deels voor rekening van de stad zal worden uitgevoerd;

 

Overwegende dat alle partijen instaan voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is;

 

Overwegende dat de opdracht voor veiligheidscoördinatie-ontwerp aan een bestaande overeenkomst van één van de partijen worden toegevoegd, namelijk de door de stad afgesloten overeenkomst met Grontmij Vlaanderen;

 

Overwegende dat het opdrachtgevend bestuur er op toeziet dat bij het einde van de opdracht door de veiligheidscoördinator-ontwerp een exemplaar van het B-PVGP, het aangepast coördinatiedagboek en postinterventiedossier  met betrekking tot de samengevoegde opdracht overgemaakt wordt aan alle partijen;

 

Overwegende dat de kosten voor de uitvoering van de taken van de veiligheidscoördinator-ontwerp worden verdeeld onder de partijen a rato van de raming der werken voor aanbesteding van elk der respectievelijke delen;

 

Overwegende dat de opdracht voor de veiligheidscoördinatie-verwezenlijking aan een bestaande overeenkomst van een van de partijen zal worden toegevoegd, namelijk aan de door de stad afgesloten overeenkomst met Grontmij Vlaanderen;

 

Overwegende dat het opdrachtgevend bestuur er op toeziet dat bij het einde van de opdracht door de veiligheidscoördinator-verwezenlijking een exemplaar van het aangepast B-PVGP, coördinatiedagboek en postinterventiedossier met betrekking tot de samengevoegde opdrachten overmaakt aan alle partijen;

 

Overwegende dat de kosten van de aanstelling en uitvoering van de taken van de coördinator-verwezenlijking evenredig verdeeld worden tussen de partijen overeenkomstig het aandeel van elk der partijen in de samengevoegde opdrachten;

 

Overwegende dat overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten en de bepalingen van het Vlarebo, Aquafin instaat voor het opstellen van een technisch verslag en de conformverklaring ervan door een erkende bodembeheerorganisatie waarvoor een aparte overeenkomst zal worden afgesloten;

 

Overwegende dat Aquafin het door een erkende bodembeheerorganisatie conform verklaard technisch verslag aan het aanbestedingsdossier toevoegt;

 

Overwegende dat de kosten voor het milieuhygiënisch onderzoek dat nodig is voor de opmaak van het technisch verslag door elk van de partijen op basis van hun aandeel in de werken, gedragen worden;

 

Overwegende dat Aquafin de gunningsprocedure leidt;

 

Overwegende dat Aquafin bij de gunning van de werken en na gemeen overleg een toezichter aanduidt  voor het toezicht op alle prioritaire werken en daarvan de kosten draagt;

 

Overwegende dat elke partij instaat voor het toezicht op de eigen niet-prioritaire werken en daarvan de kosten draagt;

 

Overwegende dat de stad vanaf de voorlopige oplevering van de werken, het beheer en het onderhoud van de wegenis ten laste zal nemen;

 

Overwegende dat de beheerder van de gemeentelijke riolering die aansluit op de door Aquafin aangelegde leiding zich er toe verbindt deze rioleringen te reinigen zodat de werken en daarna de exploitatie volgens de regels van de kunst en de vigerende wetgeving kan gebeuren;

 

Overwegende dat de kosten verbonden aan deze reinigingswerken ten laste zijn van voornoemde beheerder van de gemeentelijke riolering;

 

Overwegende dat latere aansluitingen van woningen, straatkolen of dienstrioleringen op de bovengemeentelijke riolering aangelegd door Aquafin voorafgaand met Aquafin moeten worden besproken waarna het schriftelijk akkoord kan bekomen worden;

 

Overwegende dat de beheerder van de gemeentelijke riolering instaat voor de wachtaansluitingen (= aansluiting waarop geen vuilwater/regenwater is aangesloten op het moment van de voorlopige aanvaarding) voor zowel bebouwde als onbebouwde percelen;

 

BESLUIT, met 27 ja-stemmen en 1 nee-stem

 

De samenwerkingsovereenkomst voor de in gecombineerde opdracht met de nv Aquafin uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in Stebbingen en een deel van Rendestede te Denderwindeke en Pollare, wordt goedgekeurd.