GR20110623 punt 34: wegen- en rioleringswerken Cauterdreef en Berrebroeckstraat - Aquafinproject 21.756 - Aansluiting Eichemstraat te Appelterre - Afkoppeling Voordebeek - Goedkeuring principe - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Aquafin

DE RAAD

 

 Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat naar aanleiding van de Vlarem-wijziging ten gevolge van de implementatie van het besluit van de Vlaamse regering van 10 maart 2006 houdende vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichtingen en de vaststelling van de zoneringsplannen nieuwe eisen worden opgelegd welke worden vertaald in het begrip "optimale afkoppeling";

 

Overwegende dat de term "optimale afkoppeling" betekent dat bij de aanleg of heraanleg van riolering het hemelwater van de particuliere woningen langs het tracé van de werken moet afgekoppeld worden van de afvalwaterleiding;

 

Overwegende dat de stad Ninove de Eichemstraat, de Berrebroeckstraat en de Cauterdreef te Appelterre-Eichem zal verfraaien;

 

Overwegende dat deze werken het Aquafinproject voor de aansluiting van de Eichemstraat en de afkoppeling van de Voordebeek dat opgenomen is in het investeringsprogramma/optimalisatieprogramma 2010, deels overlapt;

 

Overwegende dat de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel in de Berrebroeckstraat en de Cauterdreef een deel in de Eichemstraat zal worden uitgevoerd in opdracht van de VMW (RioP);

 

Gelet op de brief van Aquafin van 15 oktober 2010 waarin de goedkeuring van de stad wordt gevraagd voor de uitbreiding van de huidige overeenkomst met het studiebureau, met de participatie in de wegenis buiten de theoretische sleufbreedte en in eventuele wegverfraaiing;

 

Gelet op de kostenverdeling voor voornoemd project als volgt:

 

- Aandeel van Aquafin in opdracht van het Vlaams gewest:

 

793.762 euro, excl. btw

 

- Aandeel RioP (bouwheer Aquafin):

 

Investeringskost riolering en wegenis: 385.011 euro (waarvan 274.220 euro voor 100% subsidieerbaar)

Investeringskost erosiebestrijding: 173.635 euro (waarvan 75% subsidie kan verkregen worden)

 

- Aandeel stad Ninove:

 

Investeringskost: 301.732,86 euro, excl. btw

Ereloon studiebureau: 15.382,13 euro, excl. btw

Veiligheidscoördinator: 150,47 euro (ontwerp) en 1.176,75 euro (uitvoering);

 

Overwegende dat de werken in het algemeen belang gecoördineerd zullen worden uitgevoerd;

 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst met bijlage opgemaakt door Aquafin voor de combinatie van de prioritaire werken in de Eichemstraat (werken die binnen de werkzone van Aquafin vallen) en niet-prioritaire werken in de Cauterdreef en de Berrebroeckstraat (werken die buiten de werkzone van Aquafin vallen);

 

Overwegende dat de NV Aquafin overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 december 1993, in gezamenlijke naam bij de procedure, bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als "opdrachtgevend bestuur" zal optreden;

 

Overwegende dat alle partijen financieel instaan voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is en hiervoor tijdig alle nodige financiële middelen zullen vrijmaken teneinde alle verplichtingen en engagementen genomen binnen het kader van deze overeenkomst te kunnen honoreren;

 

Overwegende dat alle opdrachten en/of deelopdrachten in het kader van de samenwerkingsovereenkomst slechts zullen gegund worden mits gelijklopende beslissingen van alle partijen;

 

Overwegende dat indien één van de bouwheren een opdracht toevoegt, de desbetreffende bouwheer zal instaan voor alle verplichtingen voor de toetreding tot de tussen de partijen gesloten overeenkomst zoals bepaald in de wetgeving voor overheidsopdrachten;

 

Overwegende dat Aquafin de kosten voor het projectmanagement gemaakt in het kader van haar taak als opdrachtgevend bestuur kan aanrekenen aan de stad voor het deel niet-prioritaire werken (werken buiten de werkzone van Aquafin);

 

Gelet op de berekeningswijze van de vergoeding voor het volledige projectmanagement vermeld in de samenwerkingsovereenkomst die via factuur zullen worden aangerekend pro rata van hun aandeel in de opdracht;

 

Overwegende dat alle partijen, ook financieel, instaan voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is;

 

Overwegende dat elke partij instaat voor het verwerven van de vergunningen alsook voor de eventuele onteigeningen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken ten haren laste;

 

Overwegende dat voor dit project de opdracht voor veiligheidscoördinatie-ontwerp aan een bestaande (raam)overeenkomst van Aquafin zal worden toegevoegd in casu de overeenkomst afgesloten met de NV Coor en waarvan kopie aan de samenwerkingsovereenkomst is toegevoegd;

 

Overwegende dat a rato van het aandeel van elk van de partijen in deze samengevoegde opdracht, door de veiligheidscoördinator-ontwerp een afzonderlijke factuur zal worden opgemaakt;

 

Overwegende dat de NV Aquafin een leidend ingenieur voor de werken aanduidt en de stad staat in voor de betaling van het ereloon in verhouding tot het aandeel in het totale project. De stad sluit daarvoor een overeenkomst af;

 

Overwegende dat de leidend ambtenaar voor beslissingen die betrekking hebben op het stadsaandeel, advies zal vragen aan de stad;

 

Overwegende dat Aquafin bij de gunning van de werken een toezichter zal aanduiden voor alle prioritaire werken en daarvan de kosten zal dragen;

 

Overwegende dat wijzigingen en verrekeningen van de opdracht  vóór de betekening aan de aannemer moeten worden goedgekeurd;

 

Overwegende dat elke partij instaat voor de verzekering van hun aandeel in de opdracht en de andere partij vrijwaart;

 

Overwegende dat de stad vanaf de voorlopige oplevering van de werken, het beheer en het onderhoud van de wegenis ten laste zal nemen;

 

Overwegende dat de beheerder van de gemeentelijke riolering die aansluit op de door Aquafin aangelegde leiding zich er toe verbindt deze rioleringen te reinigen zodat de werken en daarna de exploitatie volgens de regels van de kunst en de vigerende wetgeving kan gebeuren;

 

Overwegende dat de kosten verbonden aan deze reinigingswerken ten laste zijn van voornoemde beheerder van de gemeentelijke riolering;

               

Overwegende dat latere aansluitingen van woningen, straatkolken of dienstrioleringen op de bovengemeentelijke riolering aangelegd door Aquafin voorafgaand met Aquafin moeten worden besproken waarna het schriftelijke akkoord kan bekomen worden;

 

Overwegende dat de beheerder van de gemeentelijke riolering instaat voor de wachtaansluitingen (= aansluiting waarop geen vuilwater/regenwater is aangesloten op het moment van de voorlopige aanvaarding) voor zowel bebouwde als onbebouwde percelen;

 

BESLUIT, met 21 ja-stemmen en 5 nee-stemmen

 

  1. De gecombineerde uitvoering van het Aquafinproject 21.756 (aansluiting Eichemstraat – afkoppeling Voordebeek) en de verfraaiingswerken in de Eichemstraat, de Cauterdreef en de Berrebroeckstraat te Appelterre-Eichem wordt principieel goedgekeurd.
  2. De samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van de prioritaire en niet-prioritaire werken wordt goedgekeurd.
  3.  Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt samen met de door de stad ondertekende overeenkomst opgestuurd naar de NV Aquafin.