GR20110623 punt 19: uitvoeren van onderhoudswerken aan de Wildermolen te Appelterre-Eichem en aan de molen Ter Zeven Wegen te Denderwindeke - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;

 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Overwegende dat aan de Wildermolen te Appelterre-Eichem en aan de Molen ter Zeven Wegen te Denderwindeke onderhoudswerken dienen te worden uitgevoerd;

 

Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

* Perceel 1 (Onderhoud Wildermolen), raming: € 6.980,00 excl. btw of € 8.445,80 incl. 21% btw

* Perceel 2 (Vervanging van de zeilen van de Wildermolen), raming: € 8.000,00 excl. btw of € 9.680,00 incl. 21% btw

* Perceel 3 (Onderhoud Molen ter Zeven Wegen), raming: € 2.550,00 excl. btw of € 3.085,50 incl. 21% btw;

 

Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 17.530,00 excl. btw of € 21.211,30 incl. 21% btw;

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

 

Gelet op het bestek;

 

Overwegende dat voor deze werken een onderhoudspremie zal worden aangevraagd bij de Vlaamse overheid;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien in de buitengewone dienst van het budget dienstjaar 2011 onder artikel 773/724-60;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. De uitvoering van onderhoudswerken aan de Wildermolen te Appelterre-Eichem en aan de Molen ter Zeven Wegen te Denderwindeke, geraamd op € 21.211,30 incl. 21% btw, wordt goedgekeurd.

 

2. De opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 

3. De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.

 

4. Er zal een onderhoudspremie worden aangevraagd bij de Vlaamse overheid.