GR20110623 punt 13: strategisch project OCMW-site - Opmaak van een masterplan voor de ontwikkeling van de OCMW-site - Bestek - Wijze van gunnen van de opdracht - Goedkeuring

DE RAAD

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken;

               

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 januari 2011, waarin de inrichting van de Ocmw-site als strategisch project werd opgenomen;

 

Gelet op de studie door Idea Consult "Ontwikkelingsstrategie OCMW-site Ninove", die op 15 maart 2011 aan de stad werd bezorgd;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 maart 2011 om het strategisch project OCMW-site in te dienen voor de derde projectoproep strategische projecten in uitvoering van het RSV;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2011 waarbij de gemeenteraad  akkoord gaat met het principe om een masterplan op te maken voor de ontwikkeling van de OCMW-site zoals voorgesteld in de studie "Ontwikkelingsstrategie OCMW-site Ninove" van Idea Consult;

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om in het masterplan ook het aangrenzend deel aan de overkant van de Dender tussen het Paul De Montplein en de Fabrieksstraat op te nemen;

 

Overwegende dat de opmaak van een masterplan voor de ontwikkeling van de OCMW-site en omgeving kan geraamd op 80.000 EUR, BTW incl.;

 

Overwegende dat de opdracht zal gegund worden bij wijze van algemene offerteaanvraag;

 

Gelet op het bestek;

 

Overwegende dat ter dekking van de uitgaven kredieten voorzien zijn in de begrotingswijziging 2011, buitengewone dienst, artikel. 930/733-60 en zullen voorzien worden in de begroting 2012;

 

Overwegende echter dat in het belang van de stadsfinanciën en conform de wettelijke voorschriften beroep zal gedaan worden op mededinging;

 

 

BESLUIT, met 24 ja-stemmen, 4 nee-stemmen en 1 onthouding

 

1. De opmaak van een masterplan voor de ontwikkeling van de OCMW-site en omgeving (geraamd op 80.000 EUR BTW incl.) goed te keuren.

 

2. De opdracht te gunnen bij wijze van openbare offerteaanvraag.

 

3. De voorwaarden  in het bestek goed te keuren.

 

4. Voor deze uitgaven zijn kredieten voorzien in de begrotingswijziging 2011 artikel 930/733-60 en zullen kredieten voorzien worden in de begroting van de volgende jaren.