GR20110623 punt 12. strategisch project OCMW-site - Aanstellen van een procescoördinator voor de ontwikkeling van de OCMW-site - Bestek - Wijze van gunnen van de opdracht - Goedkeuring

DE RAAD

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken;

               

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 januari 2011, waarin de inrichting van de Ocmw-site als strategisch project werd opgenomen;

 

Gelet op de studie door Idea Consult "Ontwikkelingsstrategie OCMW-site Ninove", die op 15 maart 2011 aan de stad werd bezorgd;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 maart 2011 om het strategisch project OCMW-site in te dienen voor de derde projectoproep strategische projecten in uitvoering van het RSV;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2011 waarbij de gemeenteraad  akkoord gaat met het principe om een procescoordinator aan te stellen voor de ontwikkeling van de OCMW-site zoals voorgesteld in de studie "Ontwikkelingsstrategie OCMW-site Ninove" van Idea Consult;

 

Gelet op het bestek;

 

Overwegende dat de opdracht voor het aanstellen van een procesbegeleider voor de ontwikkeling van de OCMW-site zal gegund worden voor 1 jaar met uitbreiding tot 3 jaar zodat de totale kostprijs kan geraamd op 400.000 EUR, BTW incl.;

 

Overwegende dat ter dekking van de uitgaven kredieten voorzien zijn in de begrotingswijziging 2011, buitengewone dienst, artikel. 930/733-60 en kredieten zullen voorzien worden in de begrotingen van de volgende dienstjaren;

 

Overwegende dat in het belang van de stadsfinanciën en conform de wettelijke voorschriften beroep zal gedaan worden op mededinging;

 

BESLUIT, met 24 ja-stemmen, 4 nee-stemmen en 1 onthouding

 

1. Het aanstellen van een procescoördinator voor de ontwikkeling van de OCMW-site (geraamd op 400.000 EUR BTW incl.) goed te keuren.

 

2. De opdracht te gunnen bij wijze van algemene offerteaanvraag.

 

3. De voorwaarden  in het bestek goed te keuren.

 

4. Voor deze uitgaven zijn kredieten voorzien in de begrotingswijziging 2011 artikel 930/733-60 en zullen kredieten voorzien worden in de begrotingen van volgende dienstjaren.