GR20110623 korte agenda

 

 
 

I. POLITIEZAKEN

 

Politie

1. Politiezone Ninove - vaststelling begrotingsrekening dienstjaar 2010.

2. Politiezone Ninove - operationeel personeel - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - inspecteur van politie voor de gerechtelijke directie - lokale recherche.

 

II. GEMEENTEZAKEN

 

Secretariaat

3. Aanduiding van vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van ILvA op maandag 27 juni 2011.

4. Aanduiding van plaatsvervanger voor de algemene vergadering van ILvA op maandag 27 juni 2011.

5. ILvA - algemene vergadering - maandag 27 juni 2011 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger.

6. Aanduiding van vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Solva op maandag 27 juni 2011.

7. Aanduiding van plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Solva op maandag 27 juni 2011.

8. Solva - algemene vergadering - maandag 27 juni 2011 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger.

9. Inburgering Oost-Vlaanderen - vraag tot voortijdig ontslag en nieuwe kandidaatstelling raad van bestuur.

10. Vaststellen van het gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (GANIP).

 

Ruimtelijke ordening

11. Het voorlopig vastgesteld gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Geraardsbergen - advies.

12. Strategisch project OCMW-site - aanstellen van een procescoördinator voor de ontwikkeling van de OCMW-site - bestek - wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring.

13. Strategisch project OCMW-site - opmaak van een masterplan voor de ontwikkeling van de OCMW-site - bestek - wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring.

 

Patrimonium

14. Sloping voormalig rustoord burchtstraat 46 te Ninove - goedkeuring principe - machtiging aanstelling ontwerper.

15. Restauratie van het interieur van de hospitaalkapel te Ninove - goedkeuring principe en voorwaarden - machtiging aanstelling ontwerper.

16. Openbare verkoop van de stadsgebouwen Dreefstraat 16 en 18 te Ninove - goedkeuring.

17. Openbare verkoop van een perceel bouwgrond op de hoek van de Brusselseheerweg en de Oosteikendreef te Neigem - vraag notaris De Witte.

18. Herbestemming stadswoning Nederwijk 81 te Ninove als crisisopvangwoning.

19. Uitvoeren van onderhoudswerken aan de wildermolen te appelterre-eichem en aan de molen ter zeven wegen te Denderwindeke - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

20. Leveren en plaatsen zonwering oud stadhuis - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden.

21. Stadhuis - aankoop van een frankeermachine - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

22. Aankoop van informaticamateriaal voor de stedelijke scholen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

23. Leveren en plaatsen van zonwerende en brandvertragende overgordijnen stedelijke basisscholen - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden.

 

Muziekacademie

24. Stedelijke academie voor muziek, woord en dans - schoolreglement - goedkeuring.

 

Onderwijs

25. Scholengemeenschap Geni - schoolreglement - wijziging - goedkeuring.

 

Sportcentrum

26. Toekenning van een recht van opstal aan het autonoom gemeentebedrijf Ninove voor de aanleg van een kunstgrasveld op de stadsgronden te Pollare - goedkeuring - goedkeuring ontwerpakte.

27. Ingebruikgave van de terreinen langs de terrasstraat en toekenning van een recht van opstal - goedkeuring - goedkeuring ontwerpakte.

28. Verwerving van een recht van opstal op een perceel grond langs de Kruisveldstraat te Denderwindeke voor de aanleg van een patanqueterrein - goedkeuring - goedkeuring ontwerpakte.

29. Stedelijk sportcentrum - tussentijdse evaluatie in het kader van het decreet sport voor allen en aanpassing van het sportbeleidsplan Ninove 2008-2013 - goedkeuring.

 

' t kadeeken

30. Goedkeuring van het beleidsplan kinderopvang.

 

Ontvangerij

31. Stadsbudget 2011 - budgetwijziging 3 & 4 - gewone en buitengewone dienst.

 

Kerkfabrieken

32. Kerkfabriek Sint Amandus Aspelare - budgetwijziging 2011.

 

Openbare werken

33. Verkavelingsreglement voor rioleringen - goedkeuring.

34. Wegen- en rioleringswerken Cauterdreef en Berrebroeckstraat - Aquafinproject 21.756 - aansluiting Eichemstraat te Appelterre - afkoppeling Voordebeek - goedkeuring principe - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Aquafin.

35. Wegen- en rioleringswerken in Stebbingen en Rendestede te Denderwindeke en Pollare - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Aquafin.

36. Wegen- en rioleringswerken in Stebbingen en Rendestede te Denderwindeke en Pollare - goedkeuring ontwerp - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring stadsaandeel.

37. Keuring op scheiding tussen hemelwater en afvalwater - goedkeuring.

38. Aanleg fietsrelatieverbindingen op de tracés van de voetwegen nrs. 8, 10-bis en 20 te Okegem gecombineerd met het Aquafinproject 21.062 voor de optimalisatie van de Leopoldstraat - goedkeuring onteigeningsbundel en akten.

 

Verkeer

39. Bijsturing van het gemeentelijke mobiliteitsplan - verbreden en verdiepen spoor 2 - principebeslissing aanstellen van studiebureau - goedkeuring bestek.

 

Bibliotheek

40. Bibart - goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2010.

 

Cultuur

41. Aanpassing tarieven uitleen AGB DN.

 

Vragen, voorstellen en interpellaties

42. Interpellatie van raadslid Katie Coppens over de sluiting van danscafé Blackout en dreiging sluiting jeugdcafé den blompot.

43. Interpellatie van raadslid Katie Coppens over het invoeren van dierenpolitie en een schepen voor dierenwelzijn in de stad.

44. Interpellatie van raadslid Katie Coppens over het kinderdagverblijf 't Kadeeken.